Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA: Ba 5,1–9; Flp 1,4–6.8–11; Łk 3,1–6

Jan Chrzciciel przygotowuje drogę Panu

Było to w pięt­na­stym roku rzą­dów Tybe­riu­sza Ceza­ra. Gdy Pon­cjusz Piłat był namiest­ni­kiem Judei, Herod tetrar­chą Gali­lei, brat jego Filip tetrar­chą Itu­rei i kra­ju Tra­cho­nu, Liza­niasz tetrar­chą Abi­le­ny; za naj­wyż­szych kapła­nów Anna­sza i Kaj­fa­sza skie­ro­wa­ne zosta­ło sło­wo Boże do Jana, syna Zacha­ria­sza, na pusty­ni. Obcho­dził więc całą oko­li­cę nad Jor­da­ne i gło­sił chrzest nawró­ce­nia na odpusz­cze­nie grze­chów, jak jest napi­sa­ne w księ­dze mów pro­ro­ka Iza­ja­sza: Głos woła­ją­ce­go na pusty­ni: Przy­go­tuj­cie dro­gę Panu, pro­stuj­cie ścież­ki dla Nie­go; każ­da doli­na niech będzie wypeł­nio­na, każ­da góra i pagó­rek zrów­na­ne, dro­gi krę­te niech sta­ną się pro­sty­mi, a wybo­iste dro­ga­mi gład­ki­mi. I wszy­scy ludzie ujrzą zba­wie­nie Boże.
Roz­wa­ża­nie
Sło­wo Boga zosta­ło skie­ro­wa­ne do Jana w kon­kret­nej chwi­li. Ewan­ge­li­sta pre­cy­zu­je ten czas, wyli­cza­jąc panu­ją­cych w poszcze­gól­nych kra­inach. Bóg dzia­ła w kon­kret­nym cza­sie, mówi do ludzi, uka­zu­je swą obec­ność i moc w histo­rii naro­du czy poje­dyn­cze­go czło­wie­ka. Sło­wo Boga choć jest ponad­cza­so­we, doty­ka kon­kre­tu życia w okre­ślo­nej chwi­li. Nie przy­cho­dzi kie­dy­kol­wiek. Przy­cho­dzi, gdy Pan o tym zde­cy­du­je, bo wła­śnie wte­dy jest naj­bar­dziej potrzeb­ne. Sło­wo Boga przy­cho­dzi dziś, to naj­bar­dziej potrzeb­ne – niech nie roz­brzmie­wa darem­nie.