Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Dziękujemy Bogu za Radio Maryja

Ks. Bp Igna­cy Dec Ordy­na­riusz Świd­nic­ki

Wypa­da jesz­cze usto­sun­ko­wać się do naj­czę­ściej dziś sta­wia­nych zarzu­tów pod adre­sem Radia Mary­ja. Spo­śród nich zatrzy­maj­my się na trzech: Radio Mary­ja prze­ma­wia języ­kiem nie­na­wi­ści, agre­sji; Radio Mary­ja dzie­li Pola­ków; Radio Mary­ja wyraź­nie popie­ra jed­ną par­tię poli­tycz­ną. Odpo­wia­da­my: Czy upo­mi­na­nie się o praw­dę jest mową nie­na­wi­ści? Czy upo­mi­na­nie się np. o ochro­nę życia ludz­kie­go od poczę­cia aż do natu­ral­nej śmier­ci jest mową nie­na­wi­ści, czy for­mą agre­sji? Czy doma­ga­nie się praw­dy o kata­stro­fie smo­leń­skiej jest mową nie­na­wi­ści? Czy Chry­stus, gdy nazy­wał fary­ze­uszy gro­ba­mi pobie­la­ny­mi, wyty­ka­jąc im hipo­kry­zję, prze­ma­wiał języ­kiem nie­na­wi­ści? Mówią nam: „wyrzek­nij­cie się języ­ka agre­sji”. Czyż upo­mi­na­nie się o praw­dę i spra­wie­dli­wość nale­ży nazy­wać agre­sją, mową nie­na­wi­ści? Zarzut dzie­le­nia ludzi: Radio Mary­ja dzie­li Pola­ków. Trze­ba głę­biej zasta­no­wić się, jak to jest, kto jest z tym, kto dzie­li. Prze­cież nie dzie­lą ci, któ­rzy gło­szą praw­dę, któ­rzy praw­dy się doma­ga­ją i praw­dy bro­nią. Podział ma miej­sce dopie­ro u odbio­rów praw­dy. Adre­sa­ci praw­dy albo ją przyj­mu­ją albo odrzu­ca­ją. Podział jest więc skut­kiem decy­zji słu­cha­czy, dla­te­go nie moż­na mówić, że Chry­stus dzie­li, Kościół dzie­li, Radio Mary­ja dzie­li ludzi. Tu ma miej­sce zawsze jed­no­cze­nie wokół war­to­ści, szcze­gól­nie praw­dy i dobra, a nie dzie­le­nie. (…) Radio Mary­ja sta­ra się słu­żyć praw­dzie, gło­sząc naukę Kościo­ła (…) Jeże­li jakaś par­tia bro­ni życia, sprze­ci­wia się abor­cji, zapłod­nie­niu in vitro, bro­ni tra­dy­cyj­nej wizji mał­żeń­stwa ozna­cza to w pierw­szej kolej­no­ści, że Kościół z Radiem Mary­ja popie­ra praw­dę, a nie par­tię, któ­ra ma to w swo­im pro­gra­mie. Owszem, Kościół jest wdzięcz­ny tym, któ­rzy apro­bu­ją pra­wo Boże, cie­szy się z takiej posta­wy i wszyst­kich wzy­wa do uczci­wo­ści i pra­wo­ści.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w 21. rocz­ni­cę powsta­wa­nia Radia Mary­ja w koście­le św. Józe­fa w Toru­niu, 1 grud­nia 2012 r.