Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Porywający program duszpasterski

Ks . Kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz Metro­po­li­ta Kra­kow­ski

Doty­ka­ją nas bez­po­śred­nio żywot­ne spra­wy spo­łecz­ne, zwłasz­cza trud­ny los ubo­gich, bez­ro­bot­nych, cho­rych i osób w pode­szłym wie­ku. Nie­po­koi nas demo­gra­ficz­na kata­stro­fa w naszym kra­ju. Z uwa­gą śle­dzi­my pro­ce­sy usta­wo­daw­cze w zakre­sie spraw moral­nych, zwłasz­cza ochro­ny poczę­te­go życia i god­no­ści życia ludz­kie­go. (…) Bisku­pi, odno­wie­ni ducho­wo i z więk­szym zapa­łem apo­stol­skim, powró­cą do tych spraw na następ­nych zebra­niach Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski. (…) Dla bisku­pów prze­wod­ni­kiem na dro­gach wia­ry jest papież Bene­dykt XVI. On umac­nia nas w wie­rze, uka­zu­jąc jej pięk­no i naj­głęb­szy sens. Dzię­ku­je­my mu za głę­bo­ką, prze­ni­kli­wą dia­gno­zę sytu­acji współ­cze­sne­go świa­ta i czło­wie­ka oraz za jego sło­wa odwa­gi i nadziei. Papież inspi­ru­je cały Kościół i nas wszyst­kich do sta­wie­nia czo­ła wyzwa­niom, jakie przed nami sta­ją. Opatrz­no­ścio­wą decy­zją papie­ża Bene­dyk­ta XVI było ogło­sze­nie Roku Wia­ry. Powra­ca­my w tym roku do źró­deł, do korze­ni i do fun­da­men­tów nasze­go życia oso­bi­ste­go i spo­łecz­ne­go. To napraw­dę waż­ny, ośmie­lam się powie­dzieć – pory­wa­ją­cy pro­gram dusz­pa­ster­ski.

Frag­ment reflek­sji po reko­lek­cjach pol­skie­go Epi­sko­pa­tu, zako­piań­ska
„Księ­żów­ka”, 26–29 listo­pa­da 2012 r.