Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Szczególny czas Adwentu

Ks. Abp Józef Micha­lik Prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski, Metro­po­li­ta Prze­my­ski

Jak nale­ży prze­ży­wać czas Adwen­tu? Podob­nie, jak daw­niej. Trze­ba, żeby rodzi­na ukie­run­ko­wy­wa­ła dziec­ko od naj­młod­szych lat życia na pięk­no ocze­ki­wa­nia i spo­tka­nia z nowo­na­ro­dzo­nym Jezu­sem, na pięk­no tych wigi­lij­nych ocze­ki­wań, dobre­go uczyn­ku, któ­ry się nio­sło z sian­kiem do żłób­ka, żeby Pan Jezus uro­dził się na tych naszych dobrych uczyn­kach. Chry­stus uka­zu­je się w naszym życiu szcze­gól­nie wte­dy, kie­dy cze­ka­my, kie­dy się przy­go­to­wu­je­my. (…) Adwent powi­nien być cza­sem przy­go­to­wa­nia i uświa­da­mia­nia sobie, że wyda­rzy się coś waż­ne­go w życiu, nie tyl­ko dziec­ka, ale każ­de­go doro­słe­go czło­wie­ka. Ale nie wyda­rzy się, jeśli nie cze­ka­my i nie przy­wią­zu­je­my do tego wagi. Czy Kościół prze­ży­wa obec­nie swo­ją jesień, czy wio­snę? W ludziach mamy wio­snę, ale w rze­czy­wi­sto­ści, w któ­rej żyje­my jest wie­le ele­men­tów jesie­ni. Tej jesie­ni nie może­my lek­ce­wa­żyć. Ona przej­dzie w zimę, ale zaowo­cu­je wio­sną. Jeśli ludzie pój­dą za gło­sem sumie­nia, dobro zwy­cię­ży. Pra­wa sta­no­wio­ne przez ludzi nie mogą być ponad pra­wem Bożym i decy­do­wać, co jest moral­nie dobre, a co nie.

Frag­ment wypo­wie­dzi na ante­nie roz­gło­śni Archi­die­ce­zji Prze­my­skiej Radio Fara, 1 grud­nia 2012 r.