Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Duchowa prężność Radia Maryja

Ks. Bp Jan Tyra­wa Biskup Die­ce­zjal­ny Byd­go­ski

Spo­ty­ka­my się w Byd­gosz­czy, gdzie dokład­nie przed dwu­dzie­stu jeden laty Radio Mary­ja nada­ło swo­ją pierw­szą audy­cję. Od tam­te­go cza­su jeste­śmy świad­ka­mi jego roz­wo­ju. Roz­wój ten może­my mie­rzyć nie tyl­ko w ska­li fizycz­nej, jako pomno­że­nie sprzę­tu tech­nicz­ne­go i jego udo­sko­na­le­nie, zwięk­sze­nie zasię­gu fal, na któ­rych docie­ra prze­kaz Radia, ale też roz­wój ducho­wy odbior­ców, jak i pomno­że­nie doświad­cze­nia i doj­rza­łość sze­ro­kie­go gro­na pra­cu­ją­cych w Radiu. Ale te dwa­dzie­ścia jeden lat to też histo­ria prze­ciw­no­ści i prze­szkód, na jakie napo­ty­ka­ło i napo­ty­ka Radio, aby móc kon­ty­nu­ować wyzna­czo­ną sobie misję. Histo­ria roz­wo­ju, jak i prze­szkód, uka­zu­je jed­no­cze­śnie jak­by jego trze­ci wymiar; wewnętrz­ną, ducho­wą jego pręż­ność, moc, któ­ra czy­ni Go odpor­nym na prze­ciw­no­ści losu. Wyzwa­la odwa­gę mani­fe­sto­wa­nia swo­jej wia­ry i prze­ko­nań oraz postaw w obsza­rze spo­łecz­nym. Pod tym wzglę­dem Radio oka­za­ło się być jedy­nym miej­scem, gdzie taki głos moż­na arty­ku­ło­wać i gdzie może być sły­sza­ny. I to wła­śnie sta­je się przy­czy­ną pomó­wień i napa­ści na Radio. (…) Wia­ra jest nam prze­ka­zy­wa­na w para­fiach. Tutaj się sta­je­my chrze­ści­ja­na­mi, tu się­wy­cho­wu­je­my  i uświę­ca­my, uczest­ni­cząc w sakra­men­tach, a zwłasz­cza w Eucha­ry­stii. To nasze para­fie poma­ga­ją nam, aby wia­ra Kościo­ła sta­wa­ła się chrze­ści­jań­ską kul­tu­rą. (…) Radio Mary­ja i Tele­wi­zja Trwam mają swój wkład i poma­ga­ją nam budo­wać nasze para­fie.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. w koście­le Mat­ki Bożej Fatim­skiej z oka­zji obcho­dów 21. rocz­ni­cy dzia­łal­no­ści Radia Mary­ja, Byd­goszcz, 8 XII 2012 r.