Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Krzyż Katyński

Ks . Kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz Metro­po­li­ta Kra­kow­ski

Przed 22 laty u stóp Wawe­lu sta­nął Krzyż Katyń­ski (…) dla upa­mięt­nie­nia tra­gicz­ne­go wyda­rze­nia ludo­bój­stwa, jakie roze­gra­ło się na począt­ku II woj­ny świa­to­wej w Katy­niu, Mied­no­je i Char­ko­wie, pochła­nia­jąc ponad 20 tysię­cy ofiar pol­skich żoł­nie­rzy, poli­cjan­tów i urzęd­ni­ków pań­stwo­wych. Dłu­go trwa­ło kłam­stwo katyń­skie, aż w koń­cu przy­szedł czas ujaw­nie­nia praw­dy. Krzyż Katyń­ski stał się świad­kiem wier­no­ści praw­dzie i trwa­nia przy tych ide­ałach, za któ­re zgi­nę­li pol­scy ofi­ce­ro­wie i urzęd­ni­cy pań­stwo­wi. Dłu­go trze­ba było cze­kać, aby Rosja w oso­bie pre­zy­den­ta Bory­sa Jel­cy­na uzna­ła smut­ną praw­dę o Katy­niu. (…) Pod tym Krzy­żem w cią­gu ostat­nich lat nie­ustan­nie gro­ma­dzi­li się kra­ko­wia­nie i goście z róż­nych stron Pol­ski, odwie­dza­ją­cy nasze mia­sto, by uczcić pamięć ofiar Katy­nia. 10 kwiet­nia 2010 roku, po kata­stro­fie pol­skie­go samo­lo­tu TU-154, wio­zą­ce­go na uro­czy­sto­ści katyń­skie pol­ską dele­ga­cję z pre­zy­den­tem Lechem Kaczyń­skim, koło Krzy­ża Katyń­skie­go zbie­ra­li się licz­nie miesz­kań­cy Kra­ko­wa. Zapa­la­li zni­cze i skła­da­li kwia­ty. Na nowo oży­ła pamięć ofiar Katy­nia, któ­ra złą­czy­ła się z pamię­cią o ofia­rach kata­stro­fy lot­ni­czej pod Smo­leń­skiem.

Frag­ment wypo­wie­dzi pod­czas poświę­ce­nia Krzy­ża Katyń­skie­go w Kra­ko­wie, 8 XI 2012 r.