Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Przemarsz łaski Bożej

Ks. Abp Józef Micha­lik Prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski, Metro­po­li­ta Prze­my­ski

W Koście­le nie może cho­dzić o sta­ty­sty­ki, ale o kon­kret­ne­go czło­wie­ka. Świa­dec­twa tych nawie­dzin były bar­dzo budu­ją­ce, budzą­ce wiel­ką nadzie­ję, dla­te­go że trwa­ły nawet cało­noc­ne ado­ra­cje. Dużo reflek­sji i ufno­ści pły­nę­ło z krzy­ża, że dro­ga naśla­do­wa­nia Chry­stu­sa, któ­rą szedł bło­go­sła­wio­ny Papież i przed nami nie jest zamknię­ta. Pere­gry­na­cja krzy­ża wiel­ko­piąt­ko­we­go bło­go­sła­wio­ne­go Jana Paw­ła II to na pew­no prze­marsz łaski Bożej, ponie­waż były licz­ne spo­wie­dzi i modli­twy, te nabo­żeń­stwa były bar­dzo prze­ży­wa­ne przez wier­nych. (…) Współ­cze­sne dusz­pa­ster­stwo potrze­bu­je zna­ków. Żeby dotknąć głę­bię nie­wi­dzial­ną, trze­ba dotknąć widzial­ne­go zna­ku. Jest to nie­kie­dy znak krzy­ża, obraz, a nie­kie­dy dru­gi czło­wiek, jego życie albo wspól­no­ta, któ­ra się modli. (…) Szcze­gól­nie waż­ne jest dusz­pa­ster­stwo codzien­ne, a w jego cen­trum powin­na znaj­do­wać się Msza świę­ta.

Frag­ment wypo­wie­dzi dla KAI, 6 XII 2012 r.