Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa kapłana

Wy jesteście solą ziemi (4)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

„Bło­go­sła­wio­na jesteś, któ­raś uwie­rzy­ła, że speł­nią się sło­wa powie­dzia­ne Ci od Pana” (Łk 1,45) – to zda­nie wypo­wie­dzia­ła Elż­bie­ta, pozdra­wia­jąc Mary­ję, któ­ra przy­szła „do pew­ne­go mia­sta w poko­le­niu Judy”. Mary­ja jest przy­kła­dem wia­ry dla każ­de­go chrze­ści­ja­ni­na. Wie­rzy w Boga, Stwór­cę i Ojca wszyst­kich ludzi i ufa Jego pla­nom. Uwie­rzy­ła, że speł­nią się sło­wa, któ­re skie­ro­wał do Niej Bóg przez anio­ła Gabrie­la. Daw­cą łaski wia­ry jest Bóg. Wciąż dzię­ku­je­my za wia­rę i pro­si­my: „Przy­mnóż  nam wia­ry”. Rodzi­ce win­ni uczyć swo­je dzie­ci, by dzię­ko­wa­ły za wia­rę i pro­si­ły o jej umoc­nie­nie. Każ­dy dzień, każ­da sytu­acja jest dobrą oka­zją, aby dać świa­dec­two dzie­ciom o swo­jej wie­rze. Przed każ­dą nie­dzie­lą war­to wspo­mnieć w rodzi­nie, że ten dzień jest wspo­mnie­niem Zmar­twych­wsta­nia i Zesła­nia Ducha Świę­te­go, a udział we Mszy świę­tej jest nie tyl­ko obo­wiąz­kiem, ale zaszczy­tem i łaską. Waż­ną oka­zją do umoc­nie­nia wia­ry w każ­dym z nas, w rodzi­nie, w dzie­ciach – tak­że naj­młod­szych, jest prze­ży­wa­nie tajem­nic Bożych w cza­sie świąt. Wigi­lia, świę­ta Boże­go Naro­dze­nia, są wiel­ką szan­są wzra­sta­nia w wie­rze i są też szan­są kształ­to­wa­nia postaw pły­ną­cych z wia­ry u dzie­ci. W każ­dej chrze­ści­jań­skiej rodzi­nie – szcze­gól­nie w pol­skiej tra­dy­cji – głę­bo­ko jest prze­ży­wa­na wie­cze­rza wigi­lij­na,  dzie­le­nie się opłat­kiem, skła­da­nie życzeń, prze­ży­wa­nie nie­obec­no­ści tych, któ­rzy ode­szli do wiecz­no­ści. Czy­ta­nie  frag­men­tu Pisma Świę­te­go o naro­dze­niu Pana Jezu­sa, wspól­na modli­twa, śpie­wa­nie kolęd, roz­mo­wy o Paster­ce, o zna­cze­niu dzie­le­nia się opłat­kiem, o cho­rych,  samot­nych, bied­nych, któ­rzy cze­ka­ją na dobre sło­wo i pacz­kę z żyw­no­ścią  – to róż­ne dro­gi prze­ży­wa­nia naszej wia­ry i kształ­to­wa­nia serc oraz umy­słów dzie­ci w duchu Ewan­ge­lii. Wiel­kim nie­bez­pie­czeń­stwem dla wia­ry i wiel­kim zanie­dba­niem jest spro­wa­dza­nie świąt do przy­stro­je­nia cho­in­ki, urzą­dze­nia wie­cze­rzy z opłat­kiem, przy­ję­cia gości, przy­go­to­wa­nia pre­zen­tów, a zlek­ce­wa­że­nie spo­wie­dzi, Mszy świę­tej, modli­twy, pojed­na­nia z bliź­ni­mi. „Wyzna­nie wia­ry w Trój­cę Świę­tą – Ojca, Syna i Ducha Świę­te­go – jest rów­no­znacz­ne z wia­rą w Ojca, któ­ry w peł­ni cza­sów posłał swe­go Syna (…); Jezu­sa Chry­stu­sa, któ­ry (…) odku­pił świat; Ducha Świę­te­go, któ­ry pro­wa­dzi Kościół” (Bene­dykt XVI, Por­ta fidei, 1).
Pro­po­zy­cja posta­no­wie­nia
Wspo­mnę minio­ne świę­ta; co trze­ba zmie­nić w ich prze­ży­wa­niu, by pogłę­bić swo­ją wia­rę i wia­rę bli­skich?