Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA: Mi 5,1–4a; Hbr 10,5–10; Łk 1,39–45

Maryja jest Matką oczekiwanego Mesjasza

Nawie­dze­nie św. Elż­bie­ty

W tym cza­sie Mary­ja wybra­ła się i poszła z pośpie­chem w góry do pew­ne­go mia­sta w poko­le­niu Judy. Weszła do domu Zacha­ria­sza i pozdro­wi­ła Elż­bie­tę. Gdy Elż­bie­ta usły­sza­ła pozdro­wie­nie Maryi, poru­szy­ło się dzie­ciąt­ko w jej łonie, a Duch Świę­ty napeł­nił Elż­bie­tę. Wyda­ła ona okrzyk i powie­dzia­ła: Bło­go­sła­wio­na jesteś mię­dzy nie­wia­sta­mi i bło­go­sła­wio­ny jest owoc Two­je­go łona. A skąd­że mi to, że Mat­ka moje­go Pana przy­cho­dzi do mnie? Oto, sko­ro głos Twe­go pozdro­wie­nia zabrzmiał w moich uszach, poru­szy­ło się z rado­ści dzie­ciąt­ko w łonie moim. Bło­go­sła­wio­na jesteś, któ­raś uwie­rzy­ła, że speł­nią się sło­wa powie­dzia­ne Ci od Pana.
Roz­wa­ża­nie
Naza­ret – spo­tka­nie Maryi z Anio­łem. Gdzieś w górach w domu krew­nej – spo­tka­nie Maryi z Elż­bie­tą. Z tych dwóch sytu­acji utka­na jest naj­bar­dziej roz­po­wszech­nio­na modli­twa dzie­ci Kościo­ła: „Zdro­waś Mary­ja, łaski peł­na, Pan z Tobą. Bło­go­sła­wio­naś Ty mię­dzy nie­wia­sta­mi i bło­go­sła­wio­ny owoc Two­je­go łona”. Dzie­siąt­ki, set­ki, tysią­ce razy powta­rza­ne sło­wa przy­wo­łu­ją tam­te spo­tka­nia, tam­te pozdro­wie­nia i odpo­wie­dzi, oso­by i ich wia­rę. Przy­wo­łu­ją tyle razy, jak­by­śmy bali się, że coś z owych wyda­rzeń może umknąć – a nie powin­no. Bo zda­rzy­ło się coś wiel­kie­go, a mogli­by­śmy o tym zapo­mnieć. Powta­rza­my te sło­wa z upo­rem, bo to jest spo­sób na oca­le­nie tego, co naj­waż­niej­sze: oca­le­nie pamię­ci o tym, co Bóg nam uczy­nił.