Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Bł. Jan Paweł II

Ten upływ pokoleń
to jest historia, to jest życie narodu

Powstań­czy herb z pol­skim Orłem, litew­ską Pogo­nią i ruskim Micha­łem Archa­nio­łem

Kie­dy dzi­siaj dane mi było modlić się z Wami, dzię­ko­wać i pro­sić za wsta­wien­nic­twem św. Józe­fa, przy­szły mi na pamięć posta­ci z moich chło­pię­cych lat. Byli to powstań­cy z 1863 roku, któ­rzy jesz­cze w tam­tych cza­sach, w latach dwu­dzie­stych, sta­no­wi­li pew­ną gru­pę, pew­ną wspól­no­tę i jako gru­pa szcze­gól­nie zasłu­żo­na ota­cza­na była przez całe spo­łe­czeń­stwo, przez młod­sze poko­le­nie, przez dzie­ci szcze­gól­ną czcią. Nasu­nę­ła mi się na myśl ta ana­lo­gia, ponie­waż życie naro­du opie­ra się na tym żywym prze­ka­zie, na tra­dy­cji, na prze­ka­zie fak­tów histo­rycz­nych, na prze­ka­zie tre­ści i war­to­ści, któ­re łączą w jed­no poko­le­nia, cho­ciaż te poko­le­nia pod­da­ne są pra­wu mija­nia i tak jak każ­dy czło­wiek – rów­nież i pra­wu śmier­ci. Szcze­gól­ne zna­cze­nie dla następ­nych poko­leń, naro­du, opie­ra się na tym żywym prze­ka­zie, na tra­dy­cji, na prze­ka­zie fak­tów histo­rycz­nych. Szcze­gól­ne zna­cze­nie dla następ­nych poko­leń mają ci, któ­rzy w szcze­gól­ny spo­sób dali świa­dec­two życia: nie­ustra­szo­ne­go i nie­po­ko­na­ne­go niczym życia naro­du. Taki­mi świad­ka­mi – w moich chło­pię­cych latach, byli już sto­sun­ko­wo wte­dy nie­licz­ni, ale prze­cież jesz­cze widocz­ni w spo­łe­czeń­stwie, powstań­cy z 1863 roku. (…) Ten upływ poko­leń to jest histo­ria, to jest życie naro­du. Takie jest życie nasze­go naro­du. I każ­da chwi­la współ­cze­sna nosi w sobie jak gdy­by bło­go­sła­wio­ne brze­mię chwil i dni, i lat, i poko­leń z prze­szło­ści.
 
Ponad 3 tysią­ce wete­ra­nów Powsta­nia Stycz­nio­we­go – w pół wie­ku po swej wal­ce – docze­ka­ło wskrze­sze­nia nie­pod­le­głej Pol­ski w 1918 roku