Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Droga do odrodzenia


Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w para­fii pw. św. Zofii i św. Szcze­pa­na w Lasz­kach, 22 stycz­nia 2012 r.


Przy­ka­za­nie „Nie zabi­jaj” jest rów­nie waż­ne jak przy­ka­za­nie „Nie mów fał­szy­we­go świa­dec­twa”. Jeśli ludzie będą kła­mać, będą się oszu­ki­wać, będą rela­ty­wi­zo­wać moral­ność, nie będzie na czym się oprzeć. (…) Pan Bóg to usta­no­wił. Każ­de prze­kro­cze­nie przy­ka­za­nia jest obra­zą Boga. (…) Umar­łem dla sie­bie, umar­łem dla grze­chu, we mnie żyje Chry­stus. To jest god­ność chrze­ści­ja­ni­na. (…) Jan Paweł II nie­ustan­nie przy­po­mi­nał pięk­no życia czło­wie­ka, któ­ry nawet jest sła­by i grzesz­ny, ale wie któ­rę­dy pro­wa­dzi dro­ga do odro­dze­nia.
Każ­dy chrze­ści­ja­nin jest przez chrzest i wia­rę wsz­cze­pio­ny w Kościół i uczest­ni­czy w Chry­stu­so­wym kapłań­stwie, w Jego wła­dzy kapłań­skiej, czy­li pośred­nic­twa, wyna­gro­dze­nia Bogu i tro­ski o zba­wie­nie dru­gie­go czło­wie­ka. Każ­dy z nas uczest­ni­czy na swój spo­sób: kapłan i chrze­ści­ja­nin we wła­dzy kró­lew­skiej, pano­wa­nie nad sza­ta­nem, nad poku­sa­mi, poko­ny­wa­nie zła, pano­wa­nie nad świa­tem. To jest kró­lew­ska wła­dza Boga (…), któ­rą się dzie­li z nami.