Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Tydzień liturgiczny

Piąty tydzień zwykły 6–11 II 2012

KS. ROMAN SŁAWEŃSKI

Poniedziałek
1 Krl 8,1–7.9–13; Mk 6,53–56
Wspomnienie św. Pawła Miki i Tow.
Słowo Boże: Następnie kapłani wprowadzili Arkę Przymierza Pana na jej miejsce do sanktuarium świątyni, do Miejsca Najświętszego (…) W Arce nie było nic, oprócz dwóch kamiennych tablic, które Mojżesz tam złożył pod Horebem.
Arka przymierza Pana to najcenniejsza pamiątka Izraela. Ta jedyna relikwia narodu wybranego kierowała myśl ku temu, co najważniejsze – ku przymierzu pod górą Synaj. Każdy chrześcijanin zawiązał przymierze z Bogiem w chwili chrztu. I odtąd ciąży na nim obowiązek troski o piękno tego sanktuarium, jakim jest jego życie. A materiałem, z którego powstaje owo piękno, jest wiara.
Modlitwa dnia: Boże, mocy wszystkich świętych, Ty po męczeństwie na krzyżu wezwałeś do życia wiecznego świętych męczenników, Pawła Mikę i jego Towarzyszy, spraw, dzięki ich wstawiennictwu, abyśmy aż do śmierci mężnie trwali w wierze, którą wyznajemy.
Wtorek
1 Krl 8,22–23.27–30; Mk 7,1–13
Słowo Boże: O Panie (…) Nie ma takiego Boga jak Ty ani w górze na niebie, ani w dole na ziemi, tak zachowującego przymierze i łaskę względem Twoich sług, którzy czczą Cię z całego swego serca. Zważ na modlitwę Twego sługi i jego błaganie.
Król rozpoczyna swą rozmowę z Bogiem od uwielbienia, od zachwytu nad wielkością Stwórcy. Z podziwem spogląda na swojego Pana, który jest potężny, ale – co jeszcze cenniejsze – także wierny swemu słowu i łaskawy wobec stworzenia. Najlepszym punktem wyjścia naszej modlitwy jest umiejętność radowania się wspaniałością Boga. Czy potrafię z zachwytem myśleć, a może i mówić o wspaniałości Stwórcy?
Modlitwa dnia: Wszechmogący Boże, strzeż nieustannie swojej rodziny z ojcowską dobrocią, a ponieważ całą łaskę pokładamy w łasce niebieskiej, otaczaj nas zawsze swoją opieką.
Środa
1 Krl 10,1–10; Mk 7,14–23
Słowo Boże: Królowa Saby przemówiła do króla: „Prawdziwa była wieść, którą usłyszałam w moim kraju o twoich dziełach i o twej mądrości… Przewyższyłeś mądrością i powodzeniem wszelkie pogłoski, które usłyszałam”.
Radość królowej Saby, to radość osoby, która spotkała mądrego człowieka. Spotykamy wielu ludzi… Są ci, których dobrze byłoby nigdy nie spotkać. Są też ci, którzy wnoszą wiele dobra w nasze życie. Nieczęsto jednak można spotkać takich, którzy mogą stać się nauczycielami mądrego życia. Jeśli wytrwale prosimy, Bóg postawi obok nas mądrych ludzi. Czy pamiętamy jeszcze o takiej modlitwie?
Modlitwa dnia: Wszechmogący Boże, strzeż nieustannie swojej rodziny z ojcowską dobrocią, a ponieważ całą łaskę pokładamy w łasce niebieskiej, otaczaj nas zawsze swoją opieką.
Czwartek
1 Krl 11,4–13; Mk 7,24–30
Słowo Boże: Kiedy Salomon zestarzał się, żony zwróciły jego serce ku bogom obcym i wskutek tego jego serce nie pozostało tak szczere wobec jego Pana Boga, jak serce jego ojca, Dawida.
To prawdziwy dramat. Mądry, podziwiany przez współczesnych król, wkracza na drogę błędu. Jak to się dzieje, że ktoś mając wielki dorobek, podejmuje kroki, które niweczą wcześniejszy sukces? Odpowiedź daje autor natchniony: błąd pojawia się wówczas, gdy zabraknie szczerości wobec Boga, wobec własnego sumienia. Rzecz w tym, by grzech nazwać grzechem. Szczerość wobec Stwórcy i posłuszeństwo wobec sumienia – bez tego nie można mądrze żyć.
Modlitwa dnia: Wszechmogący Boże, strzeż nieustannie swojej rodziny z ojcowską dobrocią, a ponieważ całą łaskę pokładamy w łasce niebieskiej, otaczaj nas zawsze swoją opieką.
Piątek
1 Krl 11,29–32; 12,19; Mk 7,31–37
Wspomnienie św. Scholastyki
Słowo Boże: Wtedy prorok Achiasz zdjął nowy płaszcz, porozdzierał go na dwanaście części i powiedział Jeroboamowi: „Weź sobie dziesięć części, bo tak rzekł Pan, Bóg Izraela: Oto wyrwę królestwo z ręki Salomona, a tobie dam dziesięć pokoleń”.
Ostatnie lata panowania Salomona oznaczały sprzeniewierzenie się Bogu i upadek. Utrata tej busoli, jaką dla człowieka i dla narodów jest prawo Boże, prowadzi do podziałów, rozlewu krwi. Do klęski. Lecz kto dziś ma odwagę powiedzieć, że przyczyną wielu cywilizacyjnych patologii jest odrzucenie Boga? Może to uczynić jedynie ten, kto sam przekonał się, że postępowanie za głosem Pana stokrotnie się opłaca.
Modlitwa dnia: Obchodząc wspomnienie św. Scholastyki, dziewicy, prosimy Cię, Boże, abyśmy za jej przykładem służyli Tobie z wierną miłością i osiągnęli szczęście przebywania z Tobą.
Sobota
1 Krl 12,26–32; 13,33–34; Mk 8,1–10
Wspomnienie NMP z Lourdes
Słowo Boże: Dlatego po zastanowieniu się król sporządził dwa złote cielce i ogłosił ludowi: „Zbyteczne jest, abyście chodzili do Jerozolimy. Izraelu, oto Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej”.
Jeroboam, młody król, by odciągnąć lud od Jerozolimy założył nowe sanktuarium i umieścił w nim figury bożków. Wykorzystał pobożność do osiągnięcia własnego celu. Lecz Bóg nigdy się nie zgodzi, by manipulowano Jego imieniem. Nigdy nie będzie służył za stopień, po którym ktoś się wspina, by sięgnąć po upragnioną rzecz. Brońmy się przed wykorzystywaniem swej pobożności jako narzędzia do załatwiania własnych interesów.
Modlitwa dnia: Miłosierny Boże, przyjdź z pomocą naszej słabości i spraw, abyśmy dzięki wstawiennictwu Niepokalanej Rodzicielki Twojego Syna, której pamiątkę obchodzimy, dźwignęli się z naszych grzechów do nowego życia.