Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Upragniona jedność

ks. kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz METROPOLITA KRAKOWSKI

Na Dobrą Nowi­nę o zwy­cię­stwie Jezu­sa Chry­stu­sa, prze­mie­nia­ją­cym czło­wie­ka, cze­ka świat. Nasze sło­wo musi być popar­te świa­dec­twem miło­ści, a tak­że jed­no­ści Kościo­ła jako wspól­no­ty ukrzy­żo­wa­ne­go i zmar­twych­wsta­łe­go Pana. Sam Jezus pod­kre­ślał ten waru­nek, modląc się żar­li­wie w Wie­czer­ni­ku do swe­go Ojca i pro­sząc, „aby wszy­scy sta­no­wi­li jed­no” (…). Musi­my prze­ma­wiać jed­nym gło­sem. Musi­my dawać świa­dec­two, że uwie­rzy­li­śmy naj­więk­szej Miło­ści i że ona odmie­ni­ła nasze życie. Zda­je­my sobie spra­wę, jak bar­dzo nasze histo­rycz­ne podzia­ły, uprze­dze­nia, ura­zy i nie­chę­ci osła­bia­ją ewan­ge­li­za­cję współ­cze­sne­go świa­ta. Nie może­my pogo­dzić się z trud­nym dzie­dzic­twem podzie­lo­ne­go chrze­ści­jań­stwa, prze­ję­tym od poprzed­nich poko­leń uczniów Chry­stu­sa, któ­rzy nie pora­dzi­li sobie z wiel­ko­ścią daru jed­ne­go Kościo­ła, jed­nej wspól­no­ty, jed­nej wia­ry.
Frag­ment wystą­pie­nia, Tydzień Modlitw o Jed­ność Chrze­ści­jan, Bazy­li­ka Prze­naj­święt­szej Trój­cy w Kra­ko­wie, 22 stycz­nia 2012 r.