Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Z nauczania Ojca Świętego

Modlitwa arcykapłańska Jezusa”

Frag­men­ty kate­che­zy Ojca Świę­te­go Bene­dyk­ta XVI, Waty­kan, 25 stycz­nia br. (audien­cja ogól­na) 

[pul­lqu­ote]
Do Pola­ków Ojciec Świę­ty powie­dział:
Pozdra­wiam ser­decz­nie piel­grzy­mów pol­skich. Dzi­siaj w świę­to Nawró­ce­nia Świę­te­go Paw­ła Apo­sto­ła koń­czy­my Tydzień Modlitw o Jed­ność Chrze­ści­jan. Nawró­ce­nie Apo­sto­ła Naro­dów pod Damasz­kiem jest dowo­dem, że osta­tecz­nie Bóg decy­du­je o losach swe­go Kościo­ła. Pro­śmy Go o łaskę jed­no­ści, któ­ra doma­ga się tak­że nasze­go nawró­ce­nia, docho­wa­nia wier­no­ści praw­dzie i miło­ści Boga. Z ser­ca wam bło­go­sła­wię.
[/pullquote]Drodzy bra­cia i sio­stry,
W dzi­siej­szej kate­che­zie naszą uwa­gę kon­cen­tru­je­my na modli­twie, któ­rą Jezus kie­ru­je do Ojca w „godzi­nie” swe­go wywyż­sze­nia i uwiel­bie­nia (por. 17,1–26). (…)
Ta modli­twa Jezu­sa jest zro­zu­mia­ła w swym nie­zwy­kłym bogac­twie zwłasz­cza wów­czas, gdy umiesz­cza­my ją na tle żydow­skie­go świę­ta eks­pia­cji, Jom Kip­pur. W ten dzień naj­wyż­szy kapłan doko­nu­je zadość­uczy­nie­nia naj­pierw za sie­bie, następ­nie za kla­sę kapłań­ską i wresz­cie za cały lud. Celem jest przy­wró­ce­nie ludo­wi Izra­ela, po cało­rocz­nych wykro­cze­niach, świa­do­mo­ści, że jest on naro­dem wybra­nym, „ludem świę­tym” pośród innych naro­dów. Modli­twa Jezu­sa przed­sta­wio­na w 17 roz­dzia­le Ewan­ge­lii według św. Jana przej­mu­je struk­tu­rę tego świę­ta. Tej nocy Jezus zwra­ca się do Ojca, (…) modli się za sie­bie same­go, za apo­sto­łów i za tych wszyst­kich, któ­rzy w Nie­go uwie­rzą, za Kościół wszyst­kich cza­sów (por. J 17,20). (…)
Dru­gim momen­tem tej modli­twy jest wsta­wien­nic­two Jezu­sa za uczniów, któ­rzy byli z Nim. Są oni tymi, o któ­rych Jezus może powie­dzieć Ojcu: „Obja­wi­łem imię Two­je ludziom, któ­rych Mi dałeś ze świa­ta. Two­imi byli i Ty Mi ich dałeś, a oni zacho­wa­li sło­wo Two­je” (J 17,6). (…)
W cen­trum modli­twy wsta­wien­nic­twa i zadość­uczy­nie­nia za uczniów znaj­du­je się proś­ba o uświę­ce­nie; Jezus mówi do Ojca: „Oni nie są ze świa­ta, jak i Ja nie jestem ze świa­ta. Uświęć ich w praw­dzie. Sło­wo Two­je jest praw­dą. Jak Ty Mnie posła­łeś na świat, tak i Ja ich na świat posła­łem. A za nich Ja poświę­cam w ofie­rze same­go sie­bie, aby i oni byli uświę­ce­ni w praw­dzie” (J 17,16–19).
(…)
Cen­tral­na proś­ba modli­twy arcy­ka­płań­skiej Jezu­sa poświę­co­na swym uczniom wszyst­kich cza­sów – to proś­ba o przy­szłą jed­ność tych, któ­rzy w Nie­go uwie­rzą. (…)