Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Logika pszenicznego ziarna

ks. kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz METROPOLITA KRAKOWSKI

Praw­dę o ludz­kim umie­ra­niu, a jed­no­cze­śnie o naszym nie­znisz­czal­nym pra­gnie­niu życia wyja­śnia odczy­ta­na dziś Ewan­ge­lia o ziar­nie psze­ni­cy. „Jeśli ziar­no psze­ni­cy, wpadł­szy w zie­mię, nie obumrze, zosta­nie samo jed­no, ale jeśli obumrze, przy­no­si plon obfi­ty” (J 12,24). Pierw­szym ziar­nem jest sam Jezus Chry­stus. To ziar­no obumar­ło na drze­wie krzy­ża, pozo­sta­ło przez trzy dni w ciem­nej doli­nie śmier­ci, ale powsta­ło do nowe­go życia i nie­śmier­tel­no­ści. W obfi­tym plo­nie tego Ziar­na mamy udział my wszy­scy, bo cze­ka nas ten sam los i to samo zwy­cię­stwo. Jezus uczy nas, byśmy świa­do­mie i odważ­nie tra­ci­li życie, czy­niąc z nie­go dar dla innych i osta­tecz­nie dla Boga, bo w ten spo­sób zacho­wa­my je na całą wiecz­ność. Taka jest dro­ga uczniów Jezu­sa, podą­ża­ją­cych za swo­im Mistrzem. (…) Kie­ru­jąc się logi­ką psze­nicz­ne­go ziar­na, obumie­ra­ją­ce­go, by przy­nieść plon, patrzy­my z nadzie­ją na całe nasze ludz­kie doświad­cze­nie, na naszą miłość, a tak­że na nasze cier­pie­nie i śmierć.

Frag­ment wystą­pie­nia, Tydzień Modlitw o Jed­ność Chrze­ści­jan,
Bazy­li­ka Prze­naj­święt­szej Trój­cy w Kra­ko­wie, 22 stycz­nia 2012