Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Potrzeba entuzjazmu wiary

ks. kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz METROPOLITA KRAKOWSKI

Wie­lu ludzi uspra­wie­dli­wia swój brak zaan­ga­żo­wa­nia w spra­wy wia­ry bra­kiem cza­su, pośpie­chem, licz­ny­mi zaję­cia­mi. Tym­cza­sem czas ofia­ro­wa­ny bez­in­te­re­sow­nie Bogu i ludziom zosta­wia w ser­cu nie­po­wta­rzal­ny ślad szczę­ścia, pozwa­la doświad­czyć upra­gnio­ne­go pięk­na. Czyż tak prze­ży­wa­na wia­ra nie jest lekar­stwem na „znu­że­nie bycia chrze­ści­ja­ni­nem, któ­re­go doświad­cza­my w Euro­pie”, a tak­że w naszych pol­skich śro­do­wi­skach? Potrze­ba nam entu­zja­zmu wia­ry, rów­nież w kon­tek­ście sze­rzą­ce­go się seku­la­ry­zmu, czy­li kon­cep­cji takie­go życia, jak­by Bóg nie ist­niał. Czło­wiek wte­dy zawie­szo­ny jest w próż­ni, odcię­ty od korze­ni i źró­deł. Pozba­wio­ny naj­waż­niej­sze­go punk­tu odnie­sie­nia, sam decy­du­je o tym, co jest dobre, a co złe, wybie­ra­jąc rela­ty­wizm moral­ny. Potrze­ba nam entu­zja­zmu wia­ry tak­że wte­dy, gdy spo­ty­ka­my się z nie­chę­cią czy wro­go­ścią wobec Kościo­ła, gdy sły­szy­my hasło: „Chry­stus tak, Kościół nie”. A prze­cież nie ma Chry­stu­sa bez Kościo­ła (…) nikt nie zba­wi się na wła­sną rękę, bo Jezus zba­wia nas w Koście­le.

Frag­ment wystą­pie­nia w Bazy­li­ce Mariac­kiej w Kra­ko­wie, 15 stycz­nia 2012 r.