Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA: Rdz 9,8–15; 1 P 3,18–22; Mk 1,12–15

Jezus był kuszony przez szatana, aniołowie zaś Mu usługiwali


Duch wypro­wa­dził Jezu­sa na pusty­nię. Czter­dzie­ści dni prze­był na pusty­ni, kuszo­ny przez sza­ta­na. Żył tam wśród zwie­rząt, anio­ło­wie zaś Mu usłu­gi­wa­li.
Po uwię­zie­niu Jana przy­szedł Jezus do Gali­lei i gło­sił Ewan­ge­lię Bożą. Mówił: Czas się wypeł­nił i bli­skie jest kró­le­stwo Boże. Nawra­caj­cie się i wierz­cie w Ewan­ge­lię.
Roz­wa­ża­nie
Pusty­nia. Post. Kusze­nie. Oto­cze­nie zwie­rząt. To wszyst­ko przez czter­dzie­ści dni. Byli też anio­ło­wie. Póź­niej wró­cił do ludzi, ale ina­czej – nie jako syn, brat, krew­ny, rodak. Wró­cił jako Mesjasz. A dalej już naucza­nie, zma­ga­nie z ludz­ką sła­bo­ścią, nie­zro­zu­mie­niem, wresz­cie odrzu­ce­niem. Czy potrzeb­ne były dni na pusty­ni? Te dni potrzeb­ne są nam! Jezus wciąż uczy, że zasad­ni­cza wal­ka toczy się z wro­giem, któ­ry ata­ku­je duszę czło­wie­ka. Wal­czy­my o czy­stość duszy. Wie­le jest prze­szkód, ale nie zapo­mi­naj­my – są też anio­ło­wie.

rs