Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Nabierzcie ducha!

Ks. Abp Józef Micha­lik Prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski, Metro­po­li­ta Prze­my­ski

Pan Jezus zna nasze nie­po­ko­je. On przy­szedł na świat zanu­rzo­ny w ciem­ność grze­chu i zła, któ­re roz­świe­tlił świa­tłem wia­ry i łaski, i nie­stru­dze­nie zachę­ca: Nabierz­cie ducha, pod­nie­ście gło­wy, ponie­waż zbli­ża się wasze odku­pie­nie. Trze­ba poważ­nie potrak­to­wać głos Jezu­sa i Jego zapro­sze­nie do współ­pra­cy. Pomyśl­my zatem, czy coś robi­my dla umoc­nie­nia wia­ry i czy nie powin­ni­śmy zro­bić cze­goś wię­cej, aby zba­wie­nie nie odda­li­ło się od nas i naszych dzie­ci. Prze­cież tak łatwo było­by utrwa­lać nawy­ki naszej wia­ry w rodzi­nach. Czy napraw­dę szcze­rze wie­rzę w Chry­stu­sa i wie­rzę Chry­stu­so­wi? Jeśli nie liczę się z sumie­niem, stro­nię od Kościo­ła i sakra­men­tów świę­tych, to nie postę­pu­ję w wie­rze, nie pogłę­biam kon­tak­tu z Bogiem a sól mojej wia­ry wie­trze­je, jej świa­tło gaśnie. Zachę­cam zatem do czę­stej spo­wie­dzi i czę­stej Komu­nii świę­tej nie tyl­ko z oka­zji świąt, pogrze­bów czy ślu­bów naszych zna­jo­mych, ale ze wzglę­du na przy­jaźń Chry­stu­sa, któ­ry otwo­rzy przede mną głę­bię swej miło­ści. Zacznij­my poważ­nie trak­to­wać Boga jako nasze­go Ojca i to w każ­dej sytu­acji. Pozby­waj­my się nawy­ków zła i grze­chu, któ­re lan­su­ją zepsu­ci ludzie, moda i świat, a nabie­raj­my sty­lu Chry­stu­so­wej gor­li­wo­ści w gło­sze­niu Ewan­ge­lii i w codzien­nym wysił­ku uczy­nie­nia cze­goś, co upodob­ni nas do Chry­stu­sa.

Frag­ment Listu Paster­skie­go na Adwent 2012 r.