Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Betlejemskie Światło Pokoju

Ks . Kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz Metro­po­li­ta Kra­kow­ski

Dro­gie har­cer­ki, dro­dzy har­ce­rze, przyj­mu­jąc dziś Betle­jem­skie Świa­tło Poko­ju i nio­sąc dalej to Świa­tło, anga­żu­je­cie się w szla­chet­ną i wymow­ną ini­cja­ty­wę. To świa­tło dotar­ło do nas z Zie­mi Świę­tej, z ziem­skiej ojczy­zny Jezu­sa, gdzie On się naro­dził w Betle­jem i gdzie dora­stał w Naza­re­cie, gdzie gło­sił nadej­ście kró­le­stwa Boże­go, gdzie uzdra­wiał i wle­wał w ludz­kie ser­ca nadzie­ję. W Zie­mi Świę­tej Jezus cier­piał, został ukrzy­żo­wa­ny i zmar­twych­wstał dla nas, dla nasze­go zba­wie­nia. Świa­tło Betle­jem­skie jest sym­bo­lem poko­ju, bo Jezus, naro­dzo­ny w Betle­jem z Maryi Pan­ny, jest sym­bo­lem praw­dzi­we­go poko­ju. On pojed­nał Boga z czło­wie­kiem, nie­bo z zie­mią. On,  wypro­wa­dza­jąc nas z mrocz­nej kra­iny grze­chu i śmier­ci, przy­wró­cił w naszych ser­cach Boży pokój, będą­cy pod­sta­wą wszel­kie­go poko­ju na świe­cie. Dziś usły­sze­li­śmy peł­ne nadziei sło­wa św. Paw­ła z jego Listu do Fili­pian: „A pokój Boży, któ­ry prze­wyż­sza wszel­ki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chry­stu­sie Jezu­sie” (Flp 3, 18). Życzę wam i o to się modlę w tej Eucha­ry­stii, aby Boży pokój gościł zawsze w waszych ser­cach.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w Bazy­li­ce Mariac­kiej,
Kra­ków, 16 XII 2012 r.