Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Najważniejsza przygoda życia

ks. kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz Metro­po­li­ta Kra­kow­ski

Wia­ra to nie tyl­ko przy­ję­cie obja­wio­nej przez Boga
praw­dy, że jest On miło­ścią i że czło­wiek powo­ła­ny jest do uczest­nic­twa w Jego życiu i miło­ści. Jak mówi Paweł Apo­stoł, czło­wiek wie­rzy w ser­cu i ser­cem przyj­mu­je wia­rę (por. Rz 10,9–10). A więc spra­wy wia­ry doty­ka­ją naszej głę­bi. Wia­ra to posta­wa czło­wie­ka, któ­ry otwie­ra się na rze­czy­wi­stość Boga, sta­wia Go w cen­trum i zawie­rza Mu swój los. Ogła­sza­jąc Rok Wia­ry, Bene­dykt XVI pod­kre­ślił, że „Kościół jako całość, a w nim jego paste­rze, muszą tak jak Chry­stus wyru­szyć w dro­gę, aby wypro­wa­dzić ludzi z pusty­ni ku prze­strze­ni życia, ku przy­jaź­ni z Synem Bożym, ku Temu, któ­ry daje nam życie – peł­nię życia” (Por­ta fidei, 2). Naj­waż­niej­szą przy­go­dą życia, w jakiej może­my wziąć udział, jest pój­ście za Jezu­sem, utoż­sa­mie­nie się z Nim oraz z Jego pro­gra­mem zapi­sa­nym w Ewan­ge­lii. Spra­wy naszej wia­ry prze­ży­wa­my w kon­kret­nej, ota­cza­ją­cej nas rze­czy­wi­sto­ści. Nie jest ona łatwa, zresz­tą nigdy taką nie była. Każ­dy z nas nosi brze­mię oso­bi­ste­go grze­chu, sła­bo­ści, trud­no­ści w rela­cjach z inny­mi, czę­sto z naj­bliż­szy­mi oso­ba­mi. Rów­nież życie spo­łecz­ne nie jest wol­ne od nie­po­ro­zu­mień, napięć, wal­ki o spra­wy nie zawsze słusz­ne i świę­te.

Frag­ment sło­wa paster­skie­go na Wiel­ki Post 2013 roku