Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Potomstwo jest najlepszą inwestycją

KS. ABP HENRYK HOSER ORDYNARIUSZ WARSZAWSKO-PRASKI

Zarów­no w Sta­rym i Nowym Testa­men­cie, jak i w histo­rii Kościo­ła dziec­ko zawsze było obiet­ni­cą i darem dla czło­wie­ka. Prze­ka­zać komuś życie jest dużo waż­niej­sze, niż cokol­wiek wypro­du­ko­wać czy wyho­do­wać, ponie­waż czło­wiek jest isto­tą zdol­ną do reli­gii, do wia­ry, isto­tą, któ­rej praw­dzi­we korze­nie są w Bogu. Dziec­ko jest ucie­le­śnie­niem miło­ści ojca i  mat­ki, męża i żony, gdyż oby­dwo­je oni są w nim obec­ni. Prze­ka­zu­jąc życie innym, czło­wiek uczest­ni­czy w Boskim dzie­le stwa­rza­nia świa­ta.(…) Lęk przed dziec­kiem pro­wa­dzi do tego, że czło­wiek jest w sta­nie zabić swo­je potom­stwo nim się jesz­cze ono uro­dzi. Ten lęk jest wyra­zem stra­chu przed przy­szło­ścią. Tym­cza­sem wbrew danym sta­ty­stycz­nym, któ­re poda­ją, że wycho­wa­nie [jego koszt] dziec­ka do doro­sło­ści wyno­si obec­nie 400 tys. zł, doświad­cze­nie wie­lu rodzin wie­lo­dziet­nych poka­zu­je nam zupeł­nie inną per­spek­ty­wę. (…) Za insty­tu­cję mał­żeń­stwa i rodzi­ny są odpo­wie­dzial­ne nie tyl­ko Kościół, ale tak­że i pań­stwo, o czym mówią prze­pi­sy Kon­sty­tu­cji. Czy­ta­my w niej, że jed­nym z zadań pań­stwa jest zapew­nie­nie rodzi­nie har­mo­nij­ne­go roz­wo­ju. Potom­stwo jest naj­lep­szą inwe­sty­cją każ­de­go kra­ju. Dzi­siaj mocar­stwa­mi są te, któ­re mają poten­cjał demo­gra­ficz­ny. Tym­cza­sem nam go coraz bar­dziej bra­ku­je.(…) Tak jak przez wie­le lat przy­go­to­wu­je­my się do życia zawo­do­we­go, tak potrzeb­ne jest sta­ran­ne przy­go­to­wa­nie się do pod­ję­cia odpo­wie­dzial­no­ści za kształt naszych rodzin.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy świę­tej w para­fii św. Marii Mag­da­le­ny na war­szaw­skim Bród­nie, War­sza­wa, 24 II 2013 r.