Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

To młodzi zdecydują

Ks. Abp Józef Micha­lik Prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski, Metro­po­li­ta Prze­my­ski

Bogac­two ducho­we wiel­ko­post­nych prze­żyć otwar­te jest dla wszyst­kich: doro­słych, mło­dzie­ży, dzie­ci i star­ców. Ale w tym roku chciał­bym skie­ro­wać naszą uwa­gę na mło­dzież, któ­rej tak wie­le tro­ski i uwa­gi poświę­ca każ­da mat­ka i ojciec. Mło­dzi są nadzie­ją rodzi­ny albo utra­pie­niem. Czu­ją się kocha­ni, akcep­to­wa­ni albo nie­zro­zu­mia­ni i mar­gi­na­li­zo­wa­ni. Mają jasno wyty­czo­ny cel w życiu albo są zagu­bie­ni i wewnętrz­nie wytrą­ce­ni z rów­no­wa­gi. A jed­nak to mło­dzi zde­cy­du­ją o przy­szło­ści naszych rodzin, o tym, czy będzie tam miej­sce dla rodzi­ców i licz­nych wnu­ków, zde­cy­du­ją o przy­szło­ści naro­du i Ojczy­zny, o przy­szło­ści Kościo­ła, czy wia­ra będzie i dalej źró­dłem mądro­ści, i moty­wem życia Pola­ków, czy nasze kościo­ły będą peł­ne, rado­sne i żywe, czy puste. For­ma­cji mło­de­go czło­wie­ka nie moż­na tyl­ko zarzą­dzić i pole­cić. Trze­ba two­rzyć zdro­wą atmos­fe­rę, gdzie praw­da, cier­pli­wość i miłość two­rzą kul­tu­rę codzien­nych rela­cji rodzin­nych. Rodzi­na daje czło­wie­ko­wi naj­wię­cej. Tu każ­dy z nas otrzy­mu­je pierw­szy wzo­rzec i odby­wa pierw­szą szko­łę pra­cy, dotrzy­my­wa­nia dane­go sło­wa, cier­pli­wo­ści i wytrwa­ło­ści w sytu­acjach trud­nych.

Frag­ment Listu paster­skie­go na Wiel­ki Post 2013 roku