Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Caritas – miłosierdzie chrześcijańskie

Ks. Abp Józef Micha­lik Prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski, Metro­po­li­ta Prze­my­ski

Wszyst­kie księ­gi Pisma Świę­te­go mówią o Miło­sier­dziu Bożym. Pul­su­ją nim Psal­my i przy­po­wie­ści biblij­ne, prze­wi­ja się ono nie­ustan­nie jako dowód, że w każ­dych cza­sach czło­wiek był świa­do­my swe­go zra­nie­nia ducho­we­go i swo­jej zależ­no­ści od Boga. I, o dzi­wo, dozna­wał nie­ustan­nie Miło­sier­dzia Boże­go. Warun­kiem była pokor­na proś­ba, albo przy­naj­mniej goto­wość przy­ję­cia tej Bożej albo ludz­kiej życz­li­wo­ści, prze­ba­cze­nia czy pomo­cy. Praw­dzi­wy dra­mat dzie­jów zaczy­na się wte­dy, gdy czło­wie­ko­wi bra­ku­je poko­ry, aby popro­sić, przy­jąć miło­sier­ną miłość. Bo to jest moment, kie­dy umar­ła w nim wola życia, pra­gnie­nie prze­trwa­nia i nadzie­ja prze­mia­ny. W Ewan­ge­lii według św. Łuka­sza czy­ta­my: „Bądź­cie miło­sier­ni, jak Ojciec wasz jest miło­sier­ny”. Jak Ojciec jest miło­sier­ny – wszyst­ko inne sta­je na dru­gim miej­scu, jest nie­waż­ne. Argu­men­ta­cja poda­na przez Pana Jezu­sa jest nie do zbi­cia: mam czy­nić miłość, oka­zy­wać miło­sier­dzie, bo Bóg jest miło­sier­ny. (…) Cari­tas – miło­sier­dzie chrze­ści­jań­skie – doko­nu­je się ze wzglę­du na Boga i czło­wie­ka w potrze­bie. Tu nie może cho­dzić o nagro­dy, sta­ty­sty­ki, o obraz Kościo­ła w mediach, ani o miej­sca pra­cy, ale o to, że Słu­ga Pana – Kościół – nie może żyć bez peł­nie­nia woli Jezu­sa.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. z oka­zji poświę­ce­nia Cen­trum Cha­ry­ta­tyw­no-Edu­ka­cyj­ne­go Cari­tas Pol­ska, War­sza­wa, 4 III 2013 r.