Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

By sól nie zwietrzała

ks. kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz Metro­po­li­ta Kra­kow­ski

Naszym zada­niem jest prze­mie­niać świat, któ­ry chcą urzą­dzić na wła­sną rękę nasi bra­cia i sio­stry nie­zna­ją­cy Chry­stu­sa, kie­ru­ją­cy się kry­te­ria­mi dale­ki­mi od Ewan­ge­lii, a cza­sem od zwy­kłe­go roz­sąd­ku, naka­zu­ją­ce­go sza­no­wać pra­wa natu­ry. Jezus powie­dział wyraź­nie swo­im uczniom: „Wy jeste­ście solą zie­mi. Lecz jeśli sól utra­ci swój smak, czym­że ją poso­lić? Na nic się już nie przy­da, chy­ba na wyrzu­ce­nie i pode­pta­nie przez ludzi” (Mt 5,13). „Być solą zie­mi” to prze­wod­nie sło­wa obec­ne­go roku dusz­pa­ster­skie­go Kościo­ła w Pol­sce. Jak zacho­wać sól w dobrym sta­nie, by chro­ni­ła od zepsu­cia nas i świat wokół nas? Jak zacho­wać sól, by jej smak i dzia­ła­nie wydo­by­wa­ło i utrwa­la­ło dobro w nas i wokół nas? Warun­kiem jest głę­bo­ka więź z Jezu­sem Chry­stu­sem, pod­trzy­my­wa­na i odna­wia­na przez kon­takt ze sło­wem Bożym, przez codzien­ną modli­twę, przez sakra­men­ty, zwłasz­cza nie­dziel­ną Eucha­ry­stię oraz sakra­ment pojed­na­nia. W Wiel­kim Poście god­na zale­ce­nia jest wspól­na reflek­sja i modli­twa, prze­ży­wa­na w naszych kościo­łach w for­mie Dro­gi Krzy­żo­wej i Gorz­kich Żalów. War­to sko­rzy­stać z tej pro­po­zy­cji, by sta­nąć pod Krzy­żem, w któ­rym nasze oca­le­nie. War­to sko­rzy­stać z szan­sy reko­lek­cji wiel­ko­post­nych, by nasza sól nie zwie­trza­ła.

Frag­ment sło­wa paster­skie­go na Wiel­ki Post 2013 roku