Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Konklawe

Habemus Papam !
Ojciec Święty Franciszek

13 mar­ca 2013 roku o godz. 19.06 nad Kapli­cą Syk­styń­ską poja­wił się bia­ły dym, zwia­stu­ją­cy Kościo­ło­wi i świa­tu wybór nowe­go papie­ża. 115 zgro­ma­dzo­nych na kon­kla­we kar­dy­na­łów elek­to­rów wybra­ło nowe­go Ojca Świę­te­go w pią­tym gło­so­wa­niu. Jest to 266. papież w histo­rii Kościo­ła kato­lic­kie­go.

Fot. PAP

(…) W cią­gu minio­nych ośmiu lat prze­ży­wa­li­śmy z wia­rą pięk­ne chwi­le pro­mien­ne­go świa­tła na dro­dze Kościo­ła, a tak­że czas, kie­dy na nie­bie gro­ma­dzi­ły się chmu­ry. Sta­ra­li­śmy się słu­żyć Chry­stu­so­wi i Jego Kościo­ło­wi z głę­bo­ką i cał­ko­wi­tą miło­ścią, któ­ra jest isto­tą naszej posłu­gi. Dawa­li­śmy nadzie­ję, tę jaką obda­rzał nas Chry­stus, jedy­ną, któ­ra może oświe­cać dro­gę. Razem może­my dzię­ko­wać Panu, któ­ry spra­wił, że wzra­sta­li­śmy w jed­no­ści, razem może­my modlić się do Nie­go, aby pomógł nam, byśmy wzra­sta­li w tej głę­bo­kiej jed­no­ści, tak aby Kole­gium Kar­dy­nal­skie było jak orkie­stra, gdzie róż­no­rod­ność, będą­ca wyra­zem Kościo­ła powszech­ne­go, przy­czy­nia­ła się zawsze do więk­szej i zgod­nej har­mo­nii. (…) Kościół żyje, rośnie i budzi się w duszach, któ­re – jak Dzie­wi­ca Mary­ja – przyj­mu­ją Sło­wo Boże i poczy­na­ją przez moc Ducha Świę­te­go. Ofia­ro­wu­ją Bogu swo­je cia­ło i wła­śnie w swo­im ubó­stwie i poko­rze sta­ją się zdol­ni do rodze­nia Chry­stu­sa w dzi­siej­szym świe­cie. Za pośred­nic­twem Kościo­ła tajem­ni­ca Wcie­le­nia jest obec­na na zawsze. Chry­stus nadal kro­czy poprzez wszyst­kie cza­sy i miej­sca. (…) Pozo­stań­my zjed­no­cze­ni, dro­dzy bra­cia, w tej tajem­ni­cy, w modli­twie, a zwłasz­cza codzien­nej Eucha­ry­stii i w ten spo­sób słu­ży­my Kościo­ło­wi i całej ludz­ko­ści To jest nasza radość, któ­rej nikt nam nie może ode­brać. (…) Zanim się z wami poże­gnam oso­bi­ście, pra­gnę wam powie­dzieć, że nadal będę bli­sko was w modli­twie, zwłasz­cza w naj­bliż­szych dniach, aby­ście byli w peł­ni posłusz­ni dzia­ła­niu Ducha Świę­te­go, wybie­ra­jąc nowe­go papie­ża. Niech Pan wam uka­że, tego, któ­re­go On pra­gnie. Pośród was, w gro­nie Kole­gium Kar­dy­nal­skie­go jest nowy papież, któ­re­mu dzi­siaj przy­rze­kam swo­ją bez­wa­run­ko­wą cześć i posłu­szeń­stwo.

Okres sede vacante

3 mar­ca br. piel­grzy­mi jak zwy­kle gro­ma­dzi­li się na pla­cu św. Pio­tra w Waty­ka­nie. To pierw­sza nie­dzie­la bez spo­tka­nia z Ojcem Świę­tym na Anioł Pań­ski, od ogło­sze­nia decy­zji Bene­dyk­ta XVI o ustą­pie­niu i od roz­po­czę­cia okre­su sede vacan­te. „Nie­wi­docz­ny dla świa­ta” Bene­dykt XVI, Papież eme­ryt, prze­by­wa w Castel Gan­dol­fo. W cza­sie pra­wie ośmiu lat swe­go pon­ty­fi­ka­tu 455 razy spo­ty­kał się on z wier­ny­mi na połu­dnio­wej modli­twie maryj­nej. Zarów­no na pla­cu św. Pio­tra, jak i w let­niej rezy­den­cji w Castel Gan­dol­fo, gro­ma­dzi­ła ona zawsze tysią­ce ludzi z całe­go świa­ta. Tym razem choć o godzi­nie 12.00 okno papie­skiej biblio­te­ki w Pała­cu Apo­stol­skim pozo­sta­ło zamknię­te, na pla­cu św. Pio­tra nie zabra­kło jed­nak piel­grzy­mów. Duża gru­pa człon­ków wło­skie­go neo­ka­te­chu­me­na­tu modli­ła się, śpie­wa­jąc i tań­cząc. Wie­lu przy­by­łych na plac włą­czy­ło się w ichra­do­sne spo­tka­nie. W oko­li­cy obe­li­sku zabra­ła się też na modli­twie gru­pa wło­skiej mło­dzie­ży. Spo­ro piel­grzy­mów usta­wi­ło się rów­nież w kolej­ce do Pocz­ty Waty­kań­skiej, by kupić wyjąt­ko­we znacz­ki i stem­ple z okre­su sede vacan­te. Aż do koń­ca tego cza­su wier­ni będą musie­li pocze­kać na wspól­ną modli­twę Anioł Pań­ski, któ­rą popro­wa­dzi już owo wybra­ny Papież.