Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Parafia wspólnotą wiary

ks. kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz Metro­po­li­ta Kra­kow­ski

W dzi­siej­szym, tak bar­dzo zróż­ni­co­wa­nym świe­cie, dostar­cza­ją­cym nie­raz wąt­pli­wej war­to­ści recept na szczę­śli­we życie, trud­no jest iść same­mu i nie zagu­bić się, nie znie­chę­cić. Potrzeb­ne jest poczu­cie przy­na­leż­no­ści do wspól­no­ty, w któ­rej może­my dzie­lić się naszy­mi rado­ścia­mi i smut­ka­mi, oba­wa­mi i nadzie­ja­mi. Pierw­szą taką i trud­ną do zastą­pie­nia wspól­no­tą jest rodzi­na. Stąd rodzi się tro­ska o nią. Tyl­ko zdro­we rodzi­ny two­rzą zdro­we spo­łe­czeń­stwo i zdro­wy naród. Potrzeb­ne jest nam tak­że poczu­cie przy­na­leż­no­ści do więk­szej wspól­no­ty. Jest nią, a raczej powin­na być, para­fia – jako wspól­no­ta wia­ry, modli­twy, życia sakra­men­tal­ne­go, wraż­li­wo­ści na potrze­by bliź­nich i dzieł miło­sier­dzia. Jak traf­nie zauwa­żo­no na ostat­nim Syno­dzie Bisku­pów, poświę­co­nym nowej ewan­ge­li­za­cji, nasze para­fie przy­po­mi­na­ją „drze­mią­ce­go olbrzy­ma”, dys­po­nu­ją­ce­go wiel­kim poten­cja­łem do zdy­na­mi­zo­wa­nia życia wia­ry. Trze­ba więc tego olbrzy­ma obu­dzić. Nie jest to zada­nie na jeden sezon i nie na siły jed­ne­go czło­wie­ka. Jest to wyzwa­nie sto­ją­ce w pierw­szym rzę­dzie przed dusz­pa­ste­rza­mi, ale tak­że wszyst­ki­mi nale­żą­cy­mi do wspól­no­ty para­fial­nej, w któ­rej jest prze­cież tyle talen­tów, tyle cha­ry­zma­tów, tylu ludzi dobrej woli.

Frag­ment sło­wa paster­skie­go na Wiel­ki Post 2013 roku