Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa kapłana

Wy jesteście solą ziemi (16)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

„Chry­stus… ogo­ło­cił same­go sie­bie, przy­jąw­szy postać słu­gi, staw­szy się podob­nym do ludzi… uni­żył same­go sie­bie, staw­szy się posłusz­nym aż do śmier­ci – i to śmier­ci krzy­żo­wej” – pisze św. Paweł Apo­stoł (Flp 2,7–8). Ten frag­ment Listu do Fili­pian czy­ta­my w Nie­dzie­lę Pal­mo­wą, kie­dy słu­cha­my w cza­sie Mszy świę­tej opi­su Męki Pana Jezu­sa. W Nie­dzie­lę Pal­mo­wą wspo­mi­na­my uro­czy­sty wjazd Pana Jezu­sa do Jero­zo­li­my, a jed­no­cze­śnie roz­wa­ża­my uni­że­nie Zba­wi­cie­la „aż do śmier­ci – i to śmier­ci krzy­żo­wej”. Przez cały rok, nie tyl­ko w Wiel­kim Poście, roz­wa­ża­my Mękę i Śmierć Pana Jezu­sa, ale szcze­gól­nie Wiel­ki Tydzień, Tri­du­um Sacrum poma­ga­ją nam wejść w tajem­ni­cę Kal­wa­rii i otwo­rzyć się na Zmar­twych­wsta­nie Pań­skie. Są oso­by, są rodzi­ny, któ­re prze­ży­wa­ją Wiel­ki Tydzień i Wiel­ka­noc w pośpie­chu, sku­pie­ni na sprzą­ta­niu, zaku­pach, przy­go­to­wa­niach do przy­ję­cia gości. Dla nie­któ­rych naj­waż­niej­sze jest przy­go­to­wa­nie koszycz­ka z pokar­mem, któ­ry trze­ba poświę­cić w Wiel­ką Sobo­tę. Kolej­ne dni Wiel­kie­go Tygo­dnia są wiel­ką szan­są pogłę­bie­nia wia­ry i umoc­nie­nia wię­zi z Bogiem i z człon­ka­mi rodzi­ny. Udział w litur­gii, indy­wi­du­al­ne prze­ży­wa­nie kolej­nych eta­pów Męki Pana Jezu­sa, wspól­no­to­we kro­cze­nie na Kal­wa­rię i przy­cho­dze­nie do puste­go Gro­bu wza­jem­nie się dopeł­nia­ją. W Wiel­ki Czwar­tek powin­ni­śmy – indy­wi­du­al­nie i w rodzi­nie – prze­żyć wiel­kie ducho­we bogac­two dro­gi Pana Jezu­sa na Gol­go­tę: przy­ję­cie woli Ojca Nie­bie­skie­go, modli­twa, któ­ra jest wal­ką i cier­pie­niem, obo­jęt­ność przy­ja­ciół, zdra­da; wiel­kie są dary Ostat­niej Wie­cze­rzy – Naj­święt­szy Sakra­ment, Kapłań­stwo, umy­wa­nie nóg; poj­ma­nie Pana Jezu­sa, samot­ność ciem­ni­cy. Wiel­ki Pią­tek – sąd nad Panem Jezu­sem, Dro­ga Krzy­żo­wa, kona­nie Pana Jezu­sa, sie­dem ostat­nich słów, prze­bi­cie boku – krew i woda. Ado­ra­cja Krzy­ża: „Oto drze­wo Krzy­ża”, indy­wi­du­al­ne uca­ło­wa­nie Krzy­ża. Przez wie­le lat uczest­ni­czy­li­śmy w Dro­dze Krzy­żo­wej w Kolo­seum. Wiel­ka Sobo­ta – litur­gia świa­tła – pas­chał i litur­gia wody – odno­wie­nie przy­rze­czeń Chrztu św. Wiel­ka­noc – „Pan zmar­twych­wstał”, pusty grób – „Alle­lu­ja”. „Apo­sto­ło­wie… bez jakiej­kol­wiek oba­wy gło­si­li wszyst­kim radość zmar­twych­wsta­nia, któ­re­go byli wier­ny­mi świad­ka­mi” (Por­ta fidei, 13).
Pro­po­zy­cja posta­no­wie­nia
Jak prze­ży­wam każ­dy pią­tek, jak prze­ży­wam w kolej­nych latach Wiel­ki Tydzień, jak będzie w tym roku?