Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Wielki dzwon dla Kościoła

Ks. Abp Józef Micha­lik Prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski, Metro­po­li­ta Prze­my­ski

Współ­cze­sne­mu Kościo­ło­wi i świa­tu potrzeb­ne było wiel­kie świa­dec­two dyna­micz­nej służ­by bło­go­sła­wio­ne­go Jana Paw­ła II – służ­by, któ­ra trwa­ła w cho­ro­bie i nie­mo­cy aż do koń­ca, ale rów­nież potrzeb­ne jest świa­dec­two pokor­nej samo­kon­tro­li Bene­dyk­ta XVI i stwier­dze­nie, że potrzeb­ny jest na tym miej­scu ktoś nowy, komu on pomo­że wypeł­nić jego nie­ła­twe posłan­nic­two swo­ją rezy­gna­cją. Ta rezy­gna­cja papie­ska bowiem, to ude­rze­nie w wiel­ki dzwon dla Kościo­ła i świa­ta, to ostrze­że­nie, że dzie­je się coś nie­bez­piecz­ne­go, na co nie­zwy­kły papież w nie­zwy­kły spo­sób zwra­ca uwa­gę, a głos tego dzwo­nu sły­szy­my prze­cież po raz pierw­szy po wie­lu stu­le­ciach. (…) A dzie­je się dzi­siaj wie­le i to bar­dzo nie­bez­piecz­nych spraw. Widzi­my w kra­jach zachod­niej cywi­li­za­cji wyraź­ną kam­pa­nię, całą stra­te­gię eli­mi­no­wa­nia Boga z życia naro­dów, spo­łe­czeństw i sumień ludzi. Trwa­łych prze­śla­do­wań chrze­ści­jan nie da się zaprze­czyć, ale nie mniej nie­bez­piecz­ne są rów­nież prze­śla­do­wa­nia ciche, pod­ziem­ne i powol­ne, któ­re sys­te­ma­tycz­nie odmie­nia­ją myśle­nie i odda­la­ją ludzi od Boga i wia­ry. Szka­lo­wa­nie Kościo­ła i kapła­nów z regu­ły opie­ra się na kłam­stwie, pół­praw­dzie, pozo­rach, podej­rze­niach, któ­rych już potem nikt nie spraw­dza i nie napra­wia.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. dzięk­czyn­nej za pon­ty­fi­kat
Bene­dyk­ta XVI w archi­ka­te­drze św. Jana w War­sza­wie, 5 III 2013 r.