Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Papież da nadzieję Europie

Ks. Abp Józef Micha­lik Prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski, Metro­po­li­ta Prze­my­ski

Wiel­kie zain­te­re­so­wa­nie mediów kon­kla­we i wyda­rze­nia­mi z pla­cu św. Pio­tra świad­czy, że ocze­ki­wa­nie na wybór papie­ża jest nie tyl­ko ocze­ki­wa­niem Kościo­ła, ale całe­go świa­ta, nawet ludzi obo­jęt­nych reli­gij­nie. To dowód, że papież jest potrzeb­ny temu świa­tu, ludziom, że potrzeb­ny jest głos papie­ża, któ­ry jest nie­kie­dy gło­sem nie­co innym od wszyst­kich poli­ty­ków, arty­stów, czy ludzi kul­tu­ry albo biz­ne­su. Wybór kard. Jor­ge Mario Ber­go­glio świad­czy o miło­ści kar­dy­na­łów do Kościo­ła, bo wybra­li czło­wie­ka nie­pro­mo­wa­ne­go przez pra­sę i kry­te­ria ludz­kie. Papież, któ­ry przy­cho­dzi z kon­ty­nen­tu i kra­ju, gdzie wia­ra się roz­wi­ja, da nadzie­ję Euro­pie, któ­ra jest zmę­czo­na, sta­ra, zwąt­pi­ła sama w sie­bie, umie­ra w niej wola życia. Po usły­sze­niu nazwi­ska nowe­go Ojca Świę­te­go nie byłem zasko­czo­ny, ponie­waż nasta­wi­łem się, że tym ludz­kim wybo­rem kie­ru­je Pan Bóg. To jest wska­za­nie na ten czas, na ten moment. Szcze­rze mówiąc dla mnie było obo­jęt­ne, kto będzie. Ja cze­ka­łem, żeby wresz­cie był, bo wie­dzia­łem, że na nim się sku­pi cała łaska Boża, zaufa­nie, cha­ry­zmat nie­omyl­no­ści w spra­wach wia­ry i moral­no­ści.

Frag­ment wypo­wie­dzi na ante­nie radia Fara,
roz­gło­śni Archi­die­ce­zji Prze­my­skiej, 16 III 2013 r.