Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Posługa pokorna i uboga

ks. kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz Metro­po­li­ta Kra­kow­ski

Gło­so­wa­li­śmy na tego, któ­ry wyszedł z kon­kla­we jako papież. Nie wska­żę kto oddał głos na kogo, ale wszy­scy, całe kole­gium kar­dy­na­łów, wybra­li­śmy tego papie­ża i bar­dzo się z tego cie­szy­my. Wyra­żam radość, że zarów­no ludzie, jak i środ­ki maso­we­go prze­ka­zu w Pol­sce i na świe­cie przy­ję­ły bar­dzo dobrze papie­ża Fran­cisz­ka. (…) Była to decy­zja zaska­ku­ją­ca, zapo­wia­da­ją­ca zmia­ny. Szcze­gól­nie wzru­szo­ny byłem fak­tem przy­ję­cia przez nie­go imie­nia Fran­ci­szek, w któ­rym zawie­ra się pro­gram pon­ty­fi­ka­tu – posłu­gi pokor­nej, ubo­giej, zobo­wią­zu­ją­cej. Nowy papież zna świat. Był bli­sko ludzi, zwłasz­cza pro­stych, bied­nych. (…) Papież Fran­ci­szek po wyj­ściu z Kapli­cy Syk­styń­skiej nie wsiadł do samo­cho­du papie­skie­go, lecz do busa z inny­mi kar­dy­na­ła­mi-elek­to­ra­mi, takim gestem roz­po­czął pon­ty­fi­kat. Wie, cze­go świat ocze­ku­je dziś od papie­ża.

Frag­ment wypo­wie­dzi pod­czas spo­tka­nia z dzien­ni­ka­rza­mi
w Rzy­mie, w ogro­dach Domu Pol­skie­go, 14 III 2013 r.