Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa kapłana

Wy jesteście solą ziemi (17)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

„Ujrzał i uwie­rzył” – tak napi­sał o sobie św. Jan wspo­mi­na­jąc, jak z Pio­trem bie­gli do gro­bu, bowiem Maria Mag­da­le­na oznaj­mi­ła im: „Zabra­no Pana z gro­bu i nie wie­my, gdzie Go poło­żo­no” (J 20,2). „Ujrzał i uwie­rzył”. Gdy wszedł do gro­bu zoba­czył płót­na i chu­s­tę, któ­ra była na gło­wie Jezu­sa. „Uwie­rzył” – w jed­nej chwi­li uwie­rzył w sło­wa, któ­re mówił Pan Jezus, że będzie zabi­ty, ale trze­cie­go dnia powsta­nie z mar­twych. Po latach napi­sał o sobie i Pio­trze: „Dotąd bowiem nie rozu­mie­li jesz­cze Pisma, któ­re mówi, że On ma powstać z mar­twych” (J 20,9). Świa­dec­two o zbaw­czej śmier­ci na krzy­żu i o zmar­twych­wsta­niu Pana Jezu­sa było naj­waż­niej­szą tre­ścią naucza­nia Apo­sto­łów. Św. Piotr w Ceza­rei mówił: „Jego to zabi­li zawie­siw­szy na drze­wie. Bóg wskrze­sił Go trze­cie­go dnia i pozwo­lił Mu uka­zać się… nam, wybra­nym uprzed­nio przez Boga na świad­ków, któ­rzy­śmy z Nim jedli i pili po Jego zmar­twych­wsta­niu” (Dz 10,39–41). Wia­ra w moc zbaw­czą i mądrość Chry­stu­so­we­go Krzy­ża, wia­ra w zwy­cię­stwo Chry­stu­sa nad śmier­cią i sza­ta­nem przez zmar­twych­wsta­nie, jest szcze­gól­nie umac­nia­na w rodzi­nie, któ­ra poboż­nie prze­ży­wa Wiel­ki Tydzień i Wiel­ka­noc oraz dni okta­wy po uro­czy­sto­ści Zmar­twych­wsta­nia. Wia­ra jest umac­nia­na przez udział w litur­gii i przez atmos­fe­rę w rodzi­nie w cza­sie Tri­du­um Sacrum i Wiel­ka­no­cy. Wiel­kim prze­ży­ciem dla rodzi­ny, a szcze­gól­nie dla małych dzie­ci, jest uca­ło­wa­nie Krzy­ża w Wiel­ki Pią­tek. Nawie­dze­nie Gro­bu i modli­twa przed Panem Jezu­sem wysta­wio­nym w mon­stran­cji jest oka­zją do kate­che­zy, do wytłu­ma­cze­nia dziec­ku praw­dy o powsta­niu Pana Jezu­sa z mar­twych i Jego obec­no­ści pośród nas. Trze­ba się bro­nić przed powierz­chow­nym prze­ży­wa­niem świąt. Dla wie­lu ludzi świę­ta koja­rzą się z cza­sem wol­nym, z wyjaz­dem – bez Mszy świę­tej, bez prze­ży­wa­nia tajem­nic wia­ry – dla nie­któ­rych naj­waż­niej­sze jest przy­ję­cie gości, czy roz­ryw­ka. Św. Paweł nas zachę­ca: „Szu­kaj­cie tego, co w górze” (Kol 3,1). „W Nim, któ­ry umarł i zmar­twych­wstał dla nasze­go zba­wie­nia, znaj­du­ją peł­ne świa­tło przy­kła­dy wia­ry, któ­re nazna­czy­ły dwa tysią­ce lat naszej histo­rii zba­wie­nia” (Por­ta fidei, 13).