Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Wybór pełen nadziei

Ks. Biskup Edward Daj­czak Ordy­na­riusz Kosza­liń­sko-Koło­brze­ski, współ­twór­ca przy­stan­ku Jezus

Od wie­lu wie­ków Kościół nie miał papie­ża spo­za Euro­py, dla­te­go już sam fakt, że papież Fran­ci­szek jest Argen­tyń­czy­kiem, wzbu­dza zro­zu­mia­łe zain­te­re­so­wa­nie. Euro­pa dzi­siaj to nie jest już więk­szość, ani cen­trum chrze­ści­jań­skie­go świa­ta. Trze­ba sobie zda­wać z tego spra­wę. Licz­ba kato­li­ków w Euro­pie i Ame­ry­ce jest nie­po­rów­ny­wal­na. My jeste­śmy mniej­szo­ścią, nie tyl­ko z powo­du laicy­za­cji, ale w ogó­le jeste­śmy mniej­szą czę­ścią świa­ta. Chrze­ści­jań­stwo w mię­dzy­cza­sie poszło bar­dzo dale­ko i dotar­ło do Afry­ki, Ame­ry­ki, do Azji, gdzie dyna­micz­nie się roz­wi­ja. W kul­tu­rze euro­atlan­tyc­kiej laicy­za­cja powo­du­je spu­sto­sze­nie, ale to nie jest pro­blem tam­tych czę­ści glo­bu. Może wła­śnie dla­te­go kar­dy­na­ło­wie, jak to powie­dział papież Fran­ci­szek, poszli szu­kać Ojca Świę­te­go „z koń­ca świa­ta”. Tam jest żywy i dyna­micz­ny Kościół, od któ­re­go może­my się cze­goś nauczyć. Papież oczy­wi­ście nie jest tyl­ko dla Euro­py, ale może jego przyj­ście wyj­dzie Euro­pie na dobre. Dla mnie ten wybór jest więc pełen nadziei, że do chrze­ści­jań­stwa Euro­py, papież Fran­ci­szek wnie­sie ze sobą doświad­cze­nia Kościo­ła z tam­te­go świa­ta. (…) Jako arcy­bi­skup Buenos Aires kard. Ber­go­glio reago­wał bar­dzo wyraź­nie na wszel­kie prze­ja­wy nie­spra­wie­dli­wo­ści spo­łecz­nej. Stał, tak bar­dzo ewan­ge­licz­nie, przy ludziach, któ­rzy auten­tycz­nie potrze­bo­wa­li pomo­cy. Dla mnie to jest ogrom­na nadzie­ja, że chrze­ści­jań­stwo będzie szło po dro­gach naj­bar­dziej ewan­ge­licz­nych, czy­li bli­sko tych, któ­rzy się źle mają.

Frag­ment wypo­wie­dzi pod­czas spo­tka­nia z dzien­ni­ka­rza­mi lokal­nych mediów, Kosza­lin 14 III 2013 r.