Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Dzień święta kapłanów

ks. kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz Metro­po­li­ta Kra­kow­ski

Prze­ży­wa­ny czas Wiel­kie­go Postu z każ­dym dniem przy­bli­ża nas do świę­to­wa­nia Wiel­kie­go Czwart­ku – dnia, w któ­rym Jezus Chry­stus usta­no­wił Eucha­ry­stię i słu­żeb­ne kapłań­stwo. Ten dzień jest świę­tem kapła­nów, dla­te­go pra­gnę każ­de­go z Was, Dro­dzy Bra­cia, zapro­sić do kon­ce­le­bro­wa­nia wraz z Bisku­pa­mi uro­czy­stej Mszy Krzyż­ma w Wiel­ki Czwar­tek, 28 mar­ca 2013 roku. (…) W tym roku przy­jazd do Łagiew­nik będzie się łączył z dzięk­czy­nie­niem za prze­ży­wa­ną jesz­cze w Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej Pere­gry­na­cję Obra­zu Jezu­sa Miło­sier­ne­go oraz reli­kwii świad­ków wia­ry – św. Sio­stry Fau­sty­ny i bł. Jana Paw­ła II. To nie­zwy­kły dar w dzie­le umac­nia­nia kul­tu Boże­go Miło­sier­dzia, któ­re jest źró­dłem nadziei dla każ­de­go czło­wie­ka. (…) Chce­my tak­że dzię­ko­wać za osiem lat apo­stol­skiej posłu­gi papie­ża Bene­dyk­ta XVI. Będzie­my się modlić, by prze­sła­nie tego pon­ty­fi­ka­tu zaowo­co­wa­ło oży­wie­niem wia­ry w Koście­le powszech­nym i w para­fial­nych wspól­no­tach. W dniu świę­ta kapła­nów wszy­scy razem będzie­my dzię­ko­wać za Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka, któ­ry już stał się zna­kiem nadziei dla Kościo­ła. Pra­gnie­my oto­czyć Go modli­twą, by pozo­sta­wał bli­sko ludzi, umac­niał bra­ci w wie­rze i pro­wa­dził Kościół ścież­ka­mi Odku­pi­cie­la Czło­wie­ka.

Frag­ment zapro­sze­nia kapła­nów na Wiel­ki Czwar­tek, 18 III 2013 r.