Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Powrót do prawdy o człowieku

KS. ABP HENRYK HOSER ORDYNARIUSZ WARSZAWSKO-PRASKI

Od Rene­san­su stop­nio­wo eli­mi­no­wa­no Kościół jako inter­pre­ta­to­ra Obja­wie­nia, a Bóg prze­stał być postrze­ga­ny jako Ojciec, a zaczął jako demiurg, kon­struk­tor natu­ry. Wiek XIX przy­niósł dar­wi­nizm bio­lo­gicz­ny i spo­łecz­ny, spoj­rze­nie na czło­wie­ka jako byt pozba­wio­ny Boga, zda­ny na same­go sie­bie. W wie­ku XX ruch rady­kal­ne­go femi­ni­zmu „wyzwa­lał” kobie­ty od roli i misji żony i mat­ki. (…) Do koń­ca lat 80. ubie­głe­go wie­ku ufor­mo­wa­ła się ide­olo­gia gen­der, według któ­rej płeć jest bar­dziej ukształ­to­wa­na przez kul­tu­rę niż natu­rę. Stąd idea masku­li­ni­za­cji kobiet i femi­ni­za­cji męż­czyzn, nowej wal­ki kla­so­wej mię­dzy kobie­ta­mi i męż­czy­zna­mi, życie płcio­we i sek­su­al­ne oddzie­lo­ne od pro­kre­acji, odej­ście od wier­no­ści i trwa­ło­ści związ­ków. Obec­nie wal­ka ta jest narzu­ca­na spo­łe­czeń­stwom poprzez wpły­wy śro­do­wisk gen­de­ro­wych w ONZ czy Par­la­men­cie Euro­pej­skim. Pod ich wpły­wem two­rzo­ne są doku­men­ty takie, jak np. Kon­wen­cja nt. prze­mo­cy wobec kobiet. Skut­kiem są pró­by dekon­struk­cji rodzi­ny, zamia­ny słów „ojciec”, „mat­ka” na „rodzic A i B”. Wal­czy się z rodzi­ną jako insty­tu­cją opre­syj­ną, a nie­na­wiść wobec rodzi­ny łączy się z nie­na­wi­ścią wobec Kościo­ła, któ­ry bro­ni rodzi­ny. (…) Współ­cze­śnie koniecz­ny jest powrót do praw­dy o czło­wie­ku, o kom­ple­men­tar­no­ści kobie­ty i męż­czy­zny, praw­dy o rodzi­nie, któ­ra ist­nia­ła i ist­nieć będzie we wszyst­kich kul­tu­rach.

Frag­ment wykła­du wygło­szo­ne­go w Wyż­szej Szko­le Kul­tu­ry Spo­łecz­nej i Medial­nej w Toru­niu w ramach mię­dzy­na­ro­do­we­go sym­po­zjum nauko­we­go nt. gen­de­ro­wej rewo­lu­cji, 21 II 2013 r.