Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa kapłana

Wy jesteście solą ziemi (18)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

„Bóg jest miło­ścią” – napi­sał św. Jan (1 J 4,16). Bóg jest „boga­ty w miło­sier­dzie” – czy­ta­my u św. Paw­ła Apo­sto­ła (Ef 2,4). Boża miłość jest miło­sier­na, bo Bóg pochy­la się nad ludz­kim cier­pie­niem, prze­mi­ja­niem i śmier­cią. Jest miło­sier­ny, bowiem prze­ba­cza grze­chy, daje nadzie­ję i siły do nawró­ce­nia, otwie­ra nam, grzesz­nym, nie­bo. W szcze­gól­ny spo­sób Bóg oka­zał świa­tu miło­sier­dzie przez mękę, śmierć i zmar­twych­wsta­nie swe­go Syna, Jezu­sa Chry­stu­sa. Praw­dę o miło­sier­dziu Bożym przy­po­mnia­ła św. Fau­sty­na. Dzię­ki jej pry­wat­nym obja­wie­niom otrzy­ma­li­śmy obraz miło­sier­ne­go Jezu­sa, koron­kę do Miło­sier­dzia Boże­go, świę­to Miło­sier­dzia Boże­go. „Dzien­ni­czek” poma­ga wie­lu ludziom otwo­rzyć się na miło­sier­ną miłość Bożą, zaufać Bogu, Jego sło­wu i pla­nom, odpo­wia­dać na Boże miło­sier­dzie przez modli­twę, sło­wa o miło­sier­dziu i czy­ny miło­sier­dzia. Na obra­zie, jaki został nama­lo­wa­ny na pod­sta­wie pry­wat­nych obja­wień św. Fau­sty­ny, Pan Jezus jest przed­sta­wio­ny jako umę­czo­ny na krzy­żu, a jed­no­cze­śnie żyją­cy, zmar­twych­wsta­ły. Jezu, ufam Tobie – ten napis jest umiesz­czo­ny pod obra­zem Pana Jezu­sa Miło­sier­ne­go; przy­po­mi­na sło­wa wypo­wie­dzia­ne przez Zmar­twych­wsta­łe­go Pana: „Pokój wam” (J 20,19). Pan Jezus przy­niósł Apo­sto­łom i świa­tu dar wysłu­żo­ny na krzy­żu: „Weź­mij­cie Ducha Świę­te­go” (J 20,22). Daje Apo­sto­łom wła­dzę odpusz­cza­nia grze­chów: „Któ­rym odpu­ści­cie grze­chy, są im odpusz­czo­ne, a któ­rym zatrzy­ma­cie, są im zatrzy­ma­ne” (J 20,23). Przy­ję­cie odpusz­cze­nia grze­chów jest zobo­wią­zu­ją­ce: „odpuść nam nasze winy, jako i my odpusz­cza­my naszym wino­waj­com”. Pan Jezus mówi: „Bło­go­sła­wie­ni miło­sier­ni, albo­wiem oni miło­sier­dzia dostą­pią” (Mt 5,7). Czy­ta­my w Apo­ka­lip­sie: „On poło­żył na mnie pra­wą rękę, mówiąc: Prze­stań się lękać! Jam jest Pierw­szy i Ostat­ni i żyją­cy” (Ap 1,17–18). Św. Tomasz Apo­stoł, gdy dotknął ran Pana Jezu­sa zmar­twych­wsta­łe­go, wyznał wia­rę i miłość: „Pan mój i Bóg mój”. Spo­tka­nie z ukrzy­żo­wa­nym i zmar­twych­wsta­łym Panem wyzwa­la w nas miłość, umac­nia miło­sier­dzie wobec bliź­nich. Czy­ny miło­sier­dzia wzglę­dem bra­ci są owo­cem, ale też warun­kiem otrzy­ma­nia Boże­go miło­sier­dzia. „Aby słu­chać Jezu­sa, któ­ry wzy­wa nas do wia­ry w Nie­go i zaczerp­nię­cia z Jego źró­dła, wytry­sku­ją­ce­go wodą żywą” (Por­ta fidei, 3).