Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Idźcie i głoście

Ks. Abp Józef Micha­lik Prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski, Metro­po­li­ta Prze­my­ski

Chry­stus po zmar­twych­wsta­niu zachę­ca Apo­sto­łów i nie­wia­sty do pod­ję­cia tru­du wędrów­ki do Gali­lei, by Go spo­tkać. To jest bar­dzo waż­ne wska­za­nie na nasz trud szu­ka­nia, aby­śmy wie­dzie­li, Kogo szu­ka­my. Waż­ne jest to, byśmy wsłu­chi­wa­li się, pró­bo­wa­li pogłę­biać namiast­ki naszej wia­ry, jaką jest np. tra­dy­cja. W naszym życiu chrze­ści­jań­skim trze­ba posta­rać się, żeby coś było w nas podob­ne­go do Jezu­sa. Nasze życie, każ­dy czyn, ma zwią­zek z naszą nadzie­ją odbu­do­wa­nia w sobie nowe­go czło­wie­ka – Chry­stu­sa. (…) Jezus zmar­twych­wsta­ły nie zamy­ka się tyl­ko w gro­nie Apo­sto­łów w Wie­czer­ni­ku. Nie chce tyl­ko wia­ry zacho­wać w tym gro­nie naj­ści­ślej­szym, ale posy­ła: idź­cie i gło­ście. Chry­stus nie chce Kościo­ła zamknię­te­go, Kościo­ła – twier­dzy. Kościół czy­li każ­dy z nas ochrzczo­nych ma mieć odwa­gę bycia chrze­ści­ja­ni­nem na zewnątrz, chrze­ści­ja­ni­nem świa­dec­twa wia­ry – przez świa­dec­two miło­ści jeden do dru­gie­go. (…) Chry­stus przy­szedł w cza­sie wiel­kie­go zanu­rze­nia w grzech, wiel­kie­go zaciem­nie­nia sumień, prze­pa­dła cywi­li­za­cja rzym­ska, prze­pad­nie i nasza, jeśli nie nawró­ci­my się.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. w Świę­to
Zmar­twych­wsta­nia Pań­skie­go, Prze­myśl, 31 III 2013 r.