Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Kościół jest nam potrzebny

ks. kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz Metro­po­li­ta Kra­kow­ski

Kościół jest wspól­no­tą pamię­ci. Powra­ca sta­le do wiel­kich wyda­rzeń zbaw­czych – do życia, męki, śmier­ci i zmar­twych­wsta­nia swo­je­go Pana, bo w tych wyda­rze­niach odnaj­du­je­my peł­ną praw­dę o Bogu i czło­wie­ku, o każ­dym z nas, o naszym losie i prze­zna­cze­niu. To jest pod­sta­wo­wa misja Kościo­ła w każ­dym cza­sie, w każ­dym poko­le­niu, w każ­dym miej­scu na zie­mi. Kościo­ło­wi zosta­ła prze­ka­za­na Ewan­ge­lia, by ją gło­sił wszyst­kim naro­dom, aż do skoń­cze­nia świa­ta. Kościo­ło­wi zosta­ła prze­ka­za­na Eucha­ry­stia, któ­ra uobec­nia zbaw­cze wyda­rze­nia i dzię­ki któ­rej zmar­twych­wsta­ły Jezus wkra­cza w nasze życie, kar­mi nas swo­im Cia­łem i Krwią, byśmy nie usta­li na piel­grzy­mim szla­ku pro­wa­dzą­cym do wiecz­no­ści. Uczmy się takie­go spoj­rze­nia na Kościół, na jego praw­dzi­wą natu­rę i nie­zby­wal­ną rolę.(…) Bo nie ma Chry­stu­sa bez Kościo­ła, i nie ma Kościo­ła bez Chry­stu­sa. Pamię­taj­my o tym, zwłasz­cza gdy pró­bu­je się nam przed­sta­wiać jed­no­stron­ny i zde­for­mo­wa­ny obraz Kościo­ła, znie­chę­ca­ją­cy do nie­go, uka­zu­ją­cy tyl­ko jego sła­bo­ści. Kościół jest nam potrzeb­ny, ale i my jeste­śmy potrzeb­ni Kościo­ło­wi, by skła­dać wobec świa­ta wia­ry­god­ne świa­dec­two o Chry­stu­sie i Jego Ewan­ge­lii.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. w Świę­to Zmar­twych­wsta­nia Pań­skie­go, Kate­dra Wawel­ska, 31 III 2013 r.