Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Z nauczania Ojca Świętego

Pokój dla całego świata

Frag­men­ty wiel­ka­noc­ne­go orę­dzia „Urbi et orbi” Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka, wygło­szo­ne­go 31 mar­ca na pla­cu św. Pio­tra w Waty­ka­nie

Fot. L’Osservatore Roma­no

Dro­dzy Bra­cia i Sio­stry w Rzy­mie i na całym świe­cie: rado­snych świąt Zmar­twych­wsta­nia Pań­skie­go! Dobrych świąt! Z jak­że wiel­ką rado­ścią gło­szę wam: Chry­stus zmar­twych­wstał! Chciał­bym, aby ta wieść dotar­ła do każ­de­go domu, do każ­dej rodzi­ny, zwłasz­cza tam, gdzie jest naj­wię­cej cier­pie­nia, do szpi­ta­li, do wię­zień… Chciał­bym przede wszyst­kim, aby dotar­ła ona do wszyst­kich serc, bo wła­śnie w nich Bóg pra­gnie zasiać tę Dobrą Nowi­nę: Jezus zmar­twych­wstał, jest nadzie­ja dla cie­bie, nie jesteś już pod pano­wa­niem grze­chu, zła! Zwy­cię­ży­ła miłość, zwy­cię­ży­ło miło­sier­dzie! Miło­sier­dzie Boże zawsze zwy­cię­ża! (…) Dla­te­go zwra­cam się do wszyst­kich z zachę­tą: przyj­mij­my łaskę zmar­twych­wsta­nia Chry­stu­sa! Pozwól­my, by odno­wi­ło nas miło­sier­dzie Boga, pozwól­my, aby Jezus nas kochał, pozwól­my, by moc Jego miło­ści prze­mie­ni­ła tak­że nasze życie. I stań­my się narzę­dzia­mi tego miło­sier­dzia, kana­ła­mi, przez któ­re Bóg może nawad­niać zie­mię, by strzec całe­go stwo­rze­nia i spra­wić, aby kwi­tły spra­wie­dli­wość i pokój. Pro­si­my więc zmar­twych­wsta­łe­go Jezu­sa, któ­ry prze­mie­nia śmierć w życie, aby prze­mie­nił nie­na­wiść w miłość, zemstę w prze­ba­cze­nie, woj­nę w pokój. Tak, Chry­stus jest naszym poko­jem, i przez Nie­go bła­ga­my o pokój dla całe­go świa­ta. Pokój dla Bli­skie­go Wscho­du, zwłasz­cza mię­dzy Izra­el­czy­ka­mi a Pale­styń­czy­ka­mi, któ­rym trud­no jest zna­leźć dro­gę zgo­dy, aże­by odważ­nie i z otwar­to­ścią wzno­wi­li nego­cja­cje w celu zakoń­cze­nia kon­flik­tu, któ­ry trwa już zbyt dłu­go. Pokój dla Ira­ku, aby defi­ni­tyw­nie usta­ła wszel­ka prze­moc, a przede wszyst­kim dla umi­ło­wa­nej Syrii, dla jej miesz­kań­ców zra­nio­nych przez kon­flikt i dla licz­nych uchodź­ców, któ­rzy cze­ka­ją na pomoc i pocie­sze­nie. Jak­że wie­le prze­la­no krwi! Ileż cier­pie­nia trze­ba jesz­cze będzie znieść, zanim uda się zna­leźć poli­tycz­ne roz­wią­za­nie kry­zy­su? Pokój dla Afry­ki, któ­ra jest nadal tere­nem krwa­wych kon­flik­tów. Dla Mali, aby w tym kra­ju zosta­ła przy­wró­co­na jed­ność i sta­bil­ność; dla Nige­rii,  gdzie nie­ste­ty nie usta­ją zama­chy, poważ­nie zagra­ża­ją­ce życiu wie­lu nie­win­nych ludzi, i gdzie nie­ma­ło osób, w tym dzie­ci, jest prze­trzy­my­wa­nych jako zakład­ni­cy przez ugru­po­wa­nia ter­ro­ry­stycz­ne. Pokój dla wschod­niej czę­ści Demo­kra­tycz­nej  Repu­bli­ki Kon­ga i dla Repu­bli­ki Środ­ko­wo­afry­kań­skiej, gdzie wie­le osób zmu­szo­nych jest do opusz­cze­nia swo­ich domów i wciąż żyje w stra­chu. Pokój dla Azji, zwłasz­cza dla Pół­wy­spu Kore­ań­skie­go, aby prze­zwy­cię­żo­no roz­bież­no­ści i by doj­rzał odno­wio­ny duch pojed­na­nia. Pokój dla całe­go świa­ta, wciąż jesz­cze tak bar­dzo podzie­lo­ne­go przez chci­wość tych, któ­rzy dążą do łatwych zysków, zra­nio­ne­go przez ego­izm zagra­ża­ją­cy życiu ludz­kie­mu i rodzi­nie, ego­izm, któ­ry nadal dopusz­cza han­del ludź­mi, naj­bar­dziej roz­po­wszech­nio­ną for­mę nie­wol­nic­twa w tym dwu­dzie­stym pierw­szym wie­ku. Han­del ludź­mi jest naj­bar­dziej roz­po­wszech­nio­ną for­mą nie­wol­nic­twa w tym dwu­dzie­stym pierw­szym wie­ku! Pokój dla całe­go świa­ta, nęka­ne­go przez prze­moc zwią­za­ną z han­dlem nar­ko­ty­ka­mi i nie­uczci­wą eks­plo­ata­cją zaso­bów natu­ral­nych! Pokój dla naszej zie­mi! Niech Jezus zmar­twych­wsta­ły przy­nie­sie pocie­chę ofia­rom klęsk żywio­ło­wych i niech uczy­ni nas odpo­wie­dzial­ny­mi stró­ża­mi stwo­rze­nia. Dro­dzy Bra­cia i Sio­stry, do was wszyst­kich, któ­rzy mnie słu­cha­cie w Rzy­mie i na całym świe­cie, kie­ru­ję wezwa­nie Psal­mu: „Dzię­kuj­cie Panu, bo jest dobry, bo łaska Jego trwa na wie­ki. Niech mówi dom Izra­ela: Jego łaska na wie­ki”. Dro­dzy Bra­cia i Sio­stry, (…) Wszyst­kim z miło­ścią powta­rzam: zmar­twych­wsta­ły Chry­stus niech pro­wa­dzi was wszyst­kich i całą ludz­kość po dro­gach spra­wie­dli­wo­ści, miło­ści i poko­ju.