Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Cud miłosierdzia odmienił losy ludzkości

KS. BP PIOTR LIBERA BISKUP DIECEZJALNY PŁOCKI

Zmar­twych­wsta­ły Pan każ­de­mu czło­wie­ko­wi powta­rza: „prze­stań się lękać!”, „jestem żyją­cy na wie­ki wie­ków”. Cud miło­sier­dzia rady­kal­nie odmie­nił losy ludz­ko­ści. W tym cudzie obja­wia się w peł­ni miłość Ojca, któ­ry dla nasze­go odku­pie­nia nie wahał się zło­żyć w ofie­rze swe­go Jed­no­ro­dzo­ne­go Syna. W Chry­stu­sie poni­żo­nym i cier­pią­cym ludzie wie­rzą­cy i nie­wie­rzą­cy mogą podzi­wiać zdu­mie­wa­ją­ce świa­dec­two soli­dar­no­ści, któ­ra jed­no­czy Go z naszą ludz­ką kon­dy­cją w spo­sób prze­kra­cza­ją­cy wszel­ką wyobra­żal­ną mia­rę. Nie­po­ję­ta miłość Boga obja­wia się i urze­czy­wist­nia jako miło­sier­dzie w naszym codzien­nym życiu i przy­na­gla każ­de­go czło­wie­ka, aby i on z kolei czer­pał miłość miło­sier­ną od Ukrzy­żo­wa­ne­go. Czyż bowiem pro­gra­mem życia każ­de­go ochrzczo­ne­go i całe­go Kościo­ła nie jest wła­śnie miło­wa­nie Boga i miło­wa­nie bliź­nie­go, a nawet „nie­przy­ja­ciół”, za przy­kła­dem Jezu­sa? Św. sio­stra Fau­sty­na Kowal­ska była świad­kiem i apo­stoł­ką miło­sier­nej miło­ści Boga. Orę­dzie, któ­re­go była gło­si­ciel­ką, jest wła­ści­wą i prze­ko­nu­ją­cą odpo­wie­dzią, jakiej Bóg zechciał udzie­lić na pyta­nia i ocze­ki­wa­nia ludzi obec­nej epo­ki nazna­czo­nej przez strasz­li­we tra­ge­die. Poprzez tajem­ni­cę zra­nio­ne­go ser­ca Jezu­sa nie­ustan­nie roz­le­wa się odra­dza­ją­cy stru­mień miło­sier­nej miło­ści Boga. Jezu, ufam Tobie! – ta modli­twa, cenio­na przez wie­lu czci­cie­li Miło­sier­dzia Boże­go, traf­nie wyra­ża posta­wę, z jaką my tak­że pra­gnie­my powie­rzyć się z ufno­ścią dło­niom Zba­wi­cie­la. Wystar­czy pro­sty akt zawie­rze­nia, aby prze­bić zasło­nę mro­ku i smut­ku, zwąt­pie­nia i roz­pa­czy.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. w Nie­dzie­lę Miło­sier­dzia, Płock, 7 IV 2013 r.