Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Przestań się lękać, Polsko!

ks. kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz Metro­po­li­ta Kra­kow­ski

Kościół w spo­sób szcze­gól­ny nie­sie czło­wie­ko­wi pokój i radość, gdy w sakra­men­cie spo­wie­dzi umoż­li­wia mu pojed­na­nie z miło­sier­nym Bogiem. To ogrom­ne zada­nie, jakie kapła­ni speł­nia­ją codzien­nie, a w spo­sób bar­dzo inten­syw­ny przed wiel­ki­mi Świę­ta­mi w zaci­szu i dys­kre­cji kon­fe­sjo­na­łu. War­to o tym pamię­tać pośród nie­spo­koj­nych nie­raz debat o Koście­le i jego roli. Tutaj doty­ka­my jego fun­da­men­tal­nej misji. Misji pojed­na­nia czło­wie­ka z Bogiem i czło­wie­ka ze swo­im sumie­niem. To naj­waż­niej­sza posta­wa, nada­ją­ca osta­tecz­ny sens wszyst­kie­mu. Każ­de inne roz­wią­za­nie, każ­da alter­na­ty­wa jest dro­gą wio­dą­cą doni­kąd. (…) Nie moż­na budo­wać szczę­śli­wej przy­szło­ści spo­łe­czeń­stwa na ludz­kiej bie­dzie, na krzyw­dzie czło­wie­ka, na cier­pie­niu bra­ta. Ludziom kie­ru­ją­cym się duchem kato­lic­kiej ety­ki spo­łecz­nej nie może być obo­jęt­ny los tych, któ­rzy pozo­sta­ją bez pra­cy, żyją w coraz więk­szym ubó­stwie, bez per­spek­tyw popra­wy swo­je­go losu i losu swo­ich dzie­ci. Nie może być obcy nam los wie­lu pol­skich rodzin, zwłasz­cza wie­lo­dziet­nych, wie­lu bez­ro­bot­nych i osób w pode­szłym wie­ku. Prze­stań się lękać, Pol­sko! Zaufaj Bogu, któ­ry jest boga­ty w miło­sier­dzie!

 Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. w Nie­dzie­lęMiło­sier­dzia Boże­go, Łagiew­ni­ki, 7 IV 2013 r.