Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Przed Bogiem każdy jest człowiekiem szans

Ks. Abp Józef Micha­lik Prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski, Metro­po­li­ta Prze­my­ski

Świę­ta ujaw­nia­ją tra­dy­cję i zwy­cza­je, zbli­ża­ją ludzi, ale naj­waż­niej­sze, aby pod­cho­dzić do nich z wia­rą i wejść w tajem­ni­cę śmier­ci, męki i zmar­twych­wsta­nia Jezu­sa. Bez tego wymia­ru odrze­my, pozba­wi­my tę wiel­ką praw­dę zbaw­czą tego, co naj­waż­niej­sze. Prze­ży­wa­nie świąt Wiel­kiej Nocy jest ści­śle połą­czo­ne z prze­ży­wa­niem Miste­rium Pas­chal­ne­go, a Chry­stus umie­ra ze wzglę­du na każ­de­go czło­wie­ka i każ­dy ma swo­je miej­sce w ranach Chry­stu­so­wych i w Jego zmar­twych­wsta­niu. Życzę wszyst­kim wie­rzą­cym, byśmy mogli prze­ży­wać te świę­ta ku pogłę­bie­niu wia­ry, żeby ura­do­wał nas fakt zwy­cię­stwa Chry­stu­sa nad złem, nad grze­chem, że w nas samych to zwy­cię­stwo może się dzię­ki Jego pomo­cy doko­ny­wać i dokonuje,ilekroć w sumie­niu wła­snym stwier­dza­my, że war­to być lep­szym, życz­liw­szym, że war­to być wier­niej­szym Panu Bogu. Oso­bom szu­ka­ją­cym praw­dy o zba­wie­niu, wia­ry i kon­tak­tu z Bogiem życzę, żeby­śmy potra­fi­li sobie wza­jem­nie poma­gać na tej dro­dze odna­le­zie­nia Chry­stu­sa. (…) Życzę wszyst­kim, żeby ta nadzie­ja przez Świę­ta Zmar­twych­wsta­nia Pań­skie­go mogła okrzep­nąć w ser­cach, tych mło­dych i tych star­szych, bo każ­dy przed Bogiem jest czło­wie­kiem szans, jest czło­wie­kiem nadziei, każ­dy z nas ma jakiś plan, jakieś miej­sce, któ­re nam Bóg wyzna­czył.