Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA: Dz 13,14.43–52; Ap 7,9.14b–17; J 10,27–30

Jezus daje swo­im owcom życie wiecz­ne
Jezus powie­dział:
Moje owce słu­cha­ją mego gło­su, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wiecz­ne. Nie zgi­ną one na wie­ki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, któ­ry Mi je dał, jest więk­szy od wszyst­kich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jed­no jeste­śmy.
Roz­wa­ża­nie
Jezus jest Paste­rzem swe­go ludu, Kościo­ła. I nie jest to tyl­ko dekla­ra­cja. Nie jest to tak­że jaka­kol­wiek bez­praw­na uzur­pa­cja, ani też wcho­dze­nie w nie­swo­je kom­pe­ten­cje. Jest Paste­rzem, a potwier­dził to, pła­cąc naj­wyż­szą cenę – oddał swe życie za tych, dla któ­rych jest Prze­wod­ni­kiem. Żydzi dosko­na­le wie­dzie­li, że ich Paste­rzem jest Bóg. Jezus zjed­no­czo­ny z Ojcem wcho­dzi w tę funk­cję. Umie­ra­jąc potwier­dza, że nic nie wyrwie nas z Jego ręki. Poza naszą wol­ną decy­zją. My może­my Go odrzu­cić, przejść obo­jęt­nie, wybrać inną dro­gę. On tego nie uczy­ni.

rs