Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Tydzień liturgiczny

Czwarty tydzień wielkanocny 22–27 IV 2013

Poniedziałek

Dz 11,1–18; J 10,1–10
Słowo Boże: „Jeżeli więc Bóg udzielił im (poganom) tego samego daru co nam, którzyśmy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa, to jakżeż ja mogłem sprzeciwiać się Bogu?”. Gdy to usłyszeli, zamilkli. Dopiero oczywista, niepodważalna interwencja Boga sprawiła, że wierzący w Chrystusa Żydzi uznali prawo pogan do zbawienia. To była prawdziwa rewolucja mentalna. Bóg wyraźnie pokazał Apostołom i wszystkim innym, że są nowe obszary działania, nowe przestrzenie dla Dobrej Nowiny, a niestety schematyzm w ludzkim myśleniu stawia bariery. Ale Pan je pokonuje. Tak było w historii wielokrotnie. Tak też jest dziś.
Modlitwa dnia: Boże, Ty przez uniżenie się Twojego Syna podźwignąłeś upadłą ludzkość, udziel swoim wiernym duchowej radości i spraw, aby oswobodzeni z niewoli grzechu, osiągnęli wieczne szczęście.
Wtorek
Dz 1,3–8; Flp 1,20c–30; J 12,24–26
UROCZYSTOŚĆ ŚW. WOJCIECHA
Słowo Boże: Po swojej męce Jezus dał Apostołom wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy… Jezus przeszedł przez mękę i śmierć i zmartwychwstał. Teraz daje czytelne dowody, że żyje. Umacnia i wskazuje zadanie. Podobnie owocuje siła Jego świadków, męczenników. Umierają niszczeni fizycznie, lecz ponieważ zachowali wierność, żyją – i działanie ich staje się jeszcze bardziej owocne. Umacniają następnych, stają się towarzyszami na drodze cierpienia, wskazują drogę. Przekonują, że warto postawić na Jezusa.
Modlitwa dnia: Boże, Ty umocniłeś nasz naród w wyznawaniu Twego imienia przez nauczanie i chwalebne męczeństwo świętego Wojciecha, biskupa; spraw, prosimy, aby ten, który na ziemi głosił naszym przodkom wiarę, wstawiał się za nimi w niebie.
Środa
Dz 12,24–13,5a; J 12,44–50
Słowo Boże: Gdy odprawiali publiczne nabożeństwo i pościli, rzekł Duch Święty: „Wyznaczcie mi już Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich powołałem”. Przykład Apostołów pokazuje, że warto także sięgnąć do najprostszych środków, by otworzyć swoje serce na łaskę Ducha Świętego. Ogromny potencjał duchowy tkwi bowiem w modlitwie i poście. Praktykowanie ich nie należy do zadań łatwych, bo przecież oznacza zmaganie się z przywiązaniem do przyjemności i upodobaniem do własnej korzyści. Lecz nie ma innej drogi, by wzrastać duchowo.
Modlitwa dnia: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wybrałeś świętego Atanazego, biskupa, na obrońcę wiary w bóstwo Twojego Syna, spraw, abyśmy dzięki jego nauce i opiece coraz lepiej Ciebie poznawali i goręcej miłowali.
Czwartek
1 P 5,5b–14; Mk 16,15–20
ŚWIĘTO ŚW. MARKA, EWANGELISTY
Słowo Boże: Wszyscy wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się w pokorę. Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, pokornym zaś daje łaskę. Upokorzcie się więc pod mocną ręką Boga. Pokora jest sposobem budowania głębokich więzi między ludźmi. Sprawia, że współpraca staje się szczególnie owocna i trwała. Gdy zaczyna brakować pokory, kończy się współdziałanie, a pojawia ambicja, w ślad za nią podziały, wreszcie oskarżenia i posądzenia. Dlaczego Bóg sprzeciwia się pysznym, a udziela swej łaski pokornym? Bo serca pysznych stają się niezdolne do przyjęcia łaski.
Modlitwa dnia: Boże, Ty powierzyłeś świętemu Markowi Ewangeliście misję głoszenia Dobrej Nowiny, spraw, abyśmy dobrze korzystali z jego nauki i wiernie naśladowali Chrystusa.
Piątek
Dz 13,26–33; J 14,1–6
Słowo Boże: Nie uznali Jezusa i potępiając Go wypełnili głosy Proroków, odczytywane co szabat. Chociaż nie znaleźli w Nim żadnej winy zasługującej na śmierć, zażądali od Piłata, aby Go stracił… Jeśli Paweł mówi o błędach tych, którzy odrzucili Jezusa, to nie czyni tego, by napiętnować i oskarżać. Pragnie, by przykład błędu, który popełniła żydowska elita, nie został powtórzony przez innych, przez kolejne pokolenia. My również słuchamy proroków i spoglądamy na Sprawiedliwego, w którym nie ma śladu winy. A jednak Go odrzucamy i skazujemy… Trzeba nam znów dziś przyjąć naukę o zbawieniu.
Modlitwa dnia: Wszechmogący, wieczny Boże, przez wstawiennictwo świętego Floriana, męczennika, daj nam stłumić płomienie naszych namiętności i zachowaj nas od pożarów.
Sobota
Dz 13,44–52; J 14,7–14
Słowo Boże: Zebrało się niemal całe miasto, aby słuchać słowa Bożego. Gdy Żydzi zobaczyli tłumy, ogarnęła ich zazdrość, i bluźniąc sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł. Miłosierdzie Boże obejmuje wszystkich, jednakże gdy odrzucimy wezwanie do przemiany życia, zmarnujemy dar, który Bóg przygotował od założenia świata. Zazdrość zamknęła serca Żydów na słowo Boże w Antiochii. W naszym życiu każdy grzech i każde złe upodobanie ograniczają naszą zdolność przyjęcia słowa Bożego. Ograniczają tym samym zdolność radowania się miłością Stwórcy.
Modlitwa dnia: Wszechmogący,wieczny Boże, Ty przez Chrzest święty dałeś nam nowe życie, umacniaj w nas działanie wielkanocnego Sakramentu, abyśmy przy pomocy Twojej łaski przynosili obfite owoce chrześcijańskiego życia i osiągnęli radość wieczną.