Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Amerykańska Polonia

ks. kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz Metro­po­li­ta Kra­kow­ski

Kar­dy­nał Woj­ty­ła miał świa­do­mość tego, czym Ame­ry­ka była i jest dla rze­szy naszych roda­ków, któ­rzy tutaj roz­po­czy­na­li nie­ja­ko nowe życie, wra­sta­li w tę zie­mię, współ­two­rzy­li jej histo­rię, ubo­ga­ca­jąc ją swo­ją pra­cą, kul­tu­rą i tra­dy­cją, swo­imi przy­mio­ta­mi umy­słu i ser­ca. Wszę­dzie tam, gdzie się osie­dla­li, poja­wiał się też pol­ski kapłan, a Pola­cy przy­wo­zi­li ze sobą wia­rę i przy­wią­za­nie do Kościo­ła. Kościół był dla nich tutaj opar­ciem, punk­tem odnie­sie­nia i pomo­cą w zacho­wa­niu toż­sa­mo­ści, a zara­zem w otwar­ciu się na nowe wyzwa­nia. Kard. Woj­ty­ła (…) zda­wał sobie spra­wę z koniecz­no­ści pod­trzy­my­wa­nia wię­zi mię­dzy nią a roda­ka­mi w kra­ju, żyją­cy­mi w izo­la­cji. W sierp­niu 1976 r., po Mię­dzy­na­ro­do­wym Kon­gre­sie Eucha­ry­stycz­nym w Fila­del­fii, przy­szły papież powie­dział: Pol­ska musi uwa­żać spra­wy Polo­nii Ame­ry­kań­skiej za waż­ne rów­nież dla sie­bie. Pod­sta­wo­wym dla wza­jem­nych sto­sun­ków sta­je się stwier­dze­nie, że Polo­nia jest waż­na dla Pol­ski, tak jak Pol­ska jest waż­na dla Polo­nii, że są sobie wza­jem­nie potrzeb­ne. (…) Jestem prze­ko­na­ny, że bło­go­sła­wio­ny Jan Paweł II spo­glą­da dziś na nas z nie­ba i z ser­ca nam bło­go­sła­wi!

Frag­ment wypo­wie­dzi pod­czas spo­tka­nia z Ame­ry­kań­skim Sto­wa­rzy­sze­niem Księ­ży Pol­skich (PAPA) Pit­ts­burgh, 9 IV 2013 r.