Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA: Dz 14,21–27; Ap 21,1–5a; J 13,31–33a.34–35

Przy­ka­za­nie nowe
Po wyj­ściu Juda­sza z wie­czer­ni­ka Jezus powie­dział: Syn Czło­wie­czy został teraz uwiel­bio­ny, a w Nim został Bóg uwiel­bio­ny. Jeże­li Bóg został w Nim uwiel­bio­ny, to Bóg uwiel­bi Go tak­że w sobie samym, i zaraz Go uwiel­bi. Dzie­ci, jesz­cze krót­ko jestem z wami. Będzie­cie Mnie szu­kać, ale jak to Żydom powie­dzia­łem, tak i teraz wam mówię, dokąd Ja idę, wy pójść nie może­cie. Daję wam przy­ka­za­nie nowe, aby­ście się wza­jem­nie miło­wa­li tak, jak Ja was umi­ło­wa­łem; żeby­ście i wy tak się miło­wa­li wza­jem­nie. Po tym wszy­scy pozna­ją, żeście ucznia­mi moimi, jeśli będzie­cie się wza­jem­nie miło­wa­li.
Roz­wa­ża­nie
Znów powra­ca­my do wie­czer­ni­ka, do ostat­niej wie­cze­rzy, do zdra­dy Juda­szo­wej. Gdy wie­my o zmar­twych­wsta­niu Pana, wszyst­ko to brzmi zupeł­nie ina­czej. Tra­gicz­ne fak­ty stra­ci­ły swą ostrość, nie ranią już tak moc­no, wie­my, że wszyst­ko zna­la­zło już pomyśl­ne roz­wią­za­nie. Ale Jezus mówi tak­że o szu­ka­niu: On odcho­dzi, my będzie­my Go szu­kać. Tak też prze­ży­wa­my nasz czas. Na ten czas otrzy­mu­je­my istot­ną wska­zów­kę: Pan mówi o nowym przy­ka­za­niu. Jeśli tęsk­ni­my za Nim, pra­gnie­my Go szu­kać, zale­ży nam na spo­tka­niu z Nim, jest jed­na dro­ga, ta, o któ­rej mówi nowe przy­ka­za­nie: aby­ście się wza­jem­nie miło­wa­li, jak Ja was umi­ło­wa­łem. Poszu­ki­wa­nie Jezu­sa na innych dro­gach ska­za­ne jest na nie­po­wo­dze­nie.

rs