Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Świadectwo wiary ojca i matki

Ks. Abp Wik­tor Skworc Metro­po­li­ta Kato­wic­ki

Rodzi­na jest pierw­szym miej­scem świad­cze­nia o Chry­stu­sie. Jeste­śmy prze­ko­na­ni, że żyje­my w śro­do­wi­sku chrze­ści­jań­skim i świa­dec­two nie jest aż tak potrzeb­ne. Nic bar­dziej błęd­ne­go, gdyż prze­mia­na nauki Jezu­sa w kon­kret­ny czyn, czy­li świa­dec­two, jest i będzie zawsze potrzeb­na. Świa­dec­two wia­ry ojca i mat­ki jest w reli­gij­nym wycho­wa­niu mło­de­go poko­le­nia nie­za­stą­pio­ne, gdyż uczeń Jezu­sa pozna­je swo­ją toż­sa­mość naj­pierw w rodzi­nie, któ­ra jest pierw­szą prze­strze­nią i pierw­szym cza­sem dawa­nia i otrzy­my­wa­nia daru świa­dec­twa chrze­ści­jań­skie­go. Dla­te­go pro­szę was dro­dzy rodzi­ce, byście byli świad­ka­mi wia­ry dla waszych dzie­ci. (…) Rodzi­na, któ­ra jest otwar­ta na Boga, któ­ra słu­ży bliź­nim w rado­ści, któ­ra wyko­nu­je swo­je zada­nia z wiel­ko­dusz­ną wier­no­ścią i któ­ra jest świa­do­ma swe­go codzien­ne­go uczest­nic­twa w tajem­ni­cy chwa­leb­ne­go Krzy­ża Chry­stu­so­we­go, sta­je się pierw­szą i naj­lep­szą szko­łą podej­mo­wa­nia wszyst­kich życio­wych powo­łań, w tym powo­ła­nia do życia poświę­co­ne­go wyłącz­nej służ­bie Ewan­ge­lii. Posłu­ga ewan­ge­li­za­cyj­na i kate­che­tycz­na rodzi­ców powin­na towa­rzy­szyć ich dzie­ciom w dzie­ciń­stwie, jak rów­nież w okre­sie ich doj­rze­wa­nia i mło­do­ści, kie­dy – jak to się czę­sto zda­rza – kon­te­stu­ją lub wręcz odrzu­ca­ją wia­rę chrze­ści­jań­ską, otrzy­ma­ną w pierw­szych latach życia. (…) Chrze­ści­jań­scy rodzi­ce powin­ni odważ­nie i z pogo­dą ducha przyj­mo­wać trud­no­ści, na jakie nie­raz napo­ty­ka ich posłu­gi­wa­nie ewan­ge­li­za­cyj­ne wobec wła­snych dzie­ci.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. do uczest­ni­ków dorocz­ne­go wiel­ka­noc­ne­go
Dnia Wspól­no­ty Rodzin Domo­we­go Kościo­ła „EMAUS”, Ryduł­to­wy, 14 IV 2013 r.