Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Wrażliwość wobec ubogich

Ks. Abp Józef Micha­lik Prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski, Metro­po­li­ta Prze­my­ski

Pierw­szym zada­niem Kościo­ła jest ewan­ge­li­za­cja, a nie bogac­two ani ubó­stwo. Warun­kiem jed­nak sku­tecz­ne­go wypeł­nie­nia tej misji Kościo­ła jest świa­dec­two wia­ry w Ewan­ge­lię, ale tak­że potwier­dza­nie życiem naka­zów Jezu­sa, czy­li tro­ska o słab­szych, cho­rych, ubo­gich, uwię­zio­nych, głod­nych – o tych wszyst­kich, z któ­ry­mi Chry­stus się utoż­sa­mia. Bied­ne, a przy tym mil­czą­co zno­szą­ce swą sytu­ację, nie­kie­dy tra­gicz­ną, są zwłasz­cza dzie­ci – nie­za­rad­ne, sie­ro­ty, nie­ko­cha­ne, nie­chcia­ne, a tak­że zagro­żo­ne zabi­ciem przed naro­dze­niem. Wraż­li­wo­ści wobec tych ubo­gich Kościół musi się uczyć od Pana Jezu­sa nie­ustan­nie. (…) Jed­no­cze­śnie jed­nak trze­ba oba­lać mity na temat rze­ko­me­go bogac­twa Kościo­ła. Żeby wypeł­niać swo­je pod­sta­wo­we zada­nie, to zna­czy nieść ludziom Dobrą Nowi­nę i budzić sumie­nia, musi on prze­cież dys­po­no­wać pew­ny­mi środ­ka­mi. Dobrym przy­kła­dem jest św. Mak­sy­mi­lian Kol­be, któ­ry żył nie­zwy­kle ubo­go, zaś Nie­po­ka­la­nów był otwar­ty na potrze­bu­ją­cych: przyj­mo­wał wysie­dleń­ców, Żydów, bied­nych i dzie­lił się z nimi chle­bem upie­czo­nym w klasz­to­rze przez bra­ci fran­cisz­ka­nów. A jed­nak o. Mak­sy­mi­lian myślał i marzył o kup­nie samo­lo­tu, kupo­wał dro­gie maszy­ny dru­kar­skie, dążąc do milio­no­wych nakła­dów „Ryce­rza Nie­po­ka­la­nej”.