Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Z nauczania Ojca Świętego

Jezus jest naszym Obrońcą

Frag­men­ty kate­che­zy Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka, wygło­szo­nej pod­czas audien­cji ogól­nej na pla­cu św. Pio­tra w Waty­ka­nie, 17 kwiet­nia br.

Fot. L’Osservatore Roma­no

Dro­dzy Bra­cia i Sio­stry!
W wyzna­niu wia­ry – Cre­do – znaj­du­je­my stwier­dze­nie, że Jezus „wstą­pił do nie­ba; sie­dzi­po pra­wi­cy Ojca”. Ziem­skie życie Jezu­sa ma swo­ją kul­mi­na­cję w wyda­rze­niu Wnie­bo­wstą­pie­nia, to zna­czy kie­dy prze­cho­dzi On z tego świa­ta do Ojca i jest wynie­sio­ny na Jego pra­wi­cę. Jakie jest zna­cze­nie tego wyda­rze­nia? (…) Św. Łukasz opo­wia­da wyda­rze­nie Wnie­bo­wstą­pie­nia w spo­sób bar­dzo syn­te­tycz­ny. Jezus wypro­wa­dził uczniów „ku Beta­nii i pod­nió­sł­szy ręce bło­go­sła­wił ich. A kie­dy ich bło­go­sła­wił, roz­stał się z nimi i został unie­sio­ny do nie­ba. Oni zaś odda­li Mu pokłon i z wiel­ką rado­ścią wró­ci­li do Jero­zo­li­my, gdzie sta­le prze­by­wa­li w świą­ty­ni, bło­go­sła­wiąc Boga”. Chciał­bym zauwa­żyć dwa ele­men­ty w tej rela­cji. Po pierw­sze, pod­czas Wnie­bo­wstą­pie­nia Jezus czy­ni kapłań­ski gest bło­go­sła­wień­stwa i na pew­no ucznio­wie wyra­ża­ją swo­ją wia­rę poprzez pro­stra­cję, klę­ka­ją pochy­la­jąc gło­wę. Jest to pierw­szy waż­ny punkt: Jezus jest jedy­nym i wiecz­nym Kapła­nem, któ­ry przez swo­ją mękę prze­kro­czył śmierć i grób, zmar­twych­wstał i wstą­pił do nie­ba. Jest u Boga Ojca, gdzie na zawsze orę­du­je za nami. Jak stwier­dza św. Jan w swo­im Pierw­szym Liście, On jest naszym Orę­dow­ni­kiem, naszym obroń­cą u Ojca. Jak­że pięk­nie, kie­dy to sły­szy­my. Kie­dy ktoś jest wzy­wa­ny przez sędzie­go, czy ma jakąś spra­wę, przede wszyst­kim szu­ka adwo­ka­ta, aby go bro­nił. Mamy takie­go Adwo­ka­ta, któ­ry zawsze nas bro­ni, bro­ni nas od zasa­dzek sza­ta­na, bro­ni nas od nas samych, od naszych grze­chów. Ale naj­droż­si bra­cia i sio­stry: mamy tego Adwo­ka­ta – nie lękaj­my się, by do Nie­go iść, aby pro­sić o prze­ba­cze­nie, bło­go­sła­wień­stwo, miło­sier­dzie. On nam zawsze prze­ba­cza, jest naszym Obroń­cą, nie­ustan­nie nas bro­ni. Nie zapo­mi­naj­cie o tym! (…) Dro­dzy Bra­cia i Sio­stry, Wnie­bo­wstą­pie­nie nie wska­zu­je na nie­obec­ność Jezu­sa, ale mówi nam, że żyje On pośród nas w nowy spo­sób. Nie jest już wię­cej w okre­ślo­nym miej­scu świa­ta, jak to było przed Wnie­bo­wstą­pie­niem. Obec­nie jest w pano­wa­niu Boga, obec­ny w każ­dym miej­scu i cza­sie, bli­ski każ­de­mu z nas. W naszym życiu nigdy nie jeste­śmy sami, mamy owe­go Obroń­cę, któ­ry na nas ocze­ku­je, bro­ni nas. Nigdy nie jeste­śmy sami: pro­wa­dzi nas ukrzy­żo­wa­ny i zmar­twych­wsta­ły Pan. Wraz z nami jest tak wie­le bra­ci i sióstr, któ­rzy w ciszy i ukry­ciu, w swo­im życiu rodzin­nym i pra­cy, w swo­ich pro­ble­mach i trud­no­ściach, w swo­ich rado­ściach i nadzie­jach, codzien­nie żyją wia­rą i przy­no­szą wraz z nami świa­tu pano­wa­nie miło­ści Boga w Chry­stu­sie Jezu­sie zmar­twych­wsta­łym, któ­ry wstą­pił do Nie­ba na pra­wi­cę Ojca, nasze­go Obroń­cę.