Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Bądźmy pasterzami współczesnego świata

Ks. Bp Piotr Gre­ger Biskup Pomoc­ni­czy Die­ce­zji Biel­sko-Żywiec­kiej

Przy­po­wieść o Dobrym Paste­rzu wyraź­nie wska­zu­je na koniecz­ność współ­pra­cy pomię­dzy wszyst­ki­mi ludź­mi żyją­cy­mi w Chry­stu­so­wej Owczar­ni. Czy w swo­ich rodzi­nach nie peł­nią zadań paster­skich ojco­wie i mat­ki? Czy paste­rza­mi dla powie­rzo­nych im dzie­ci i mło­dzie­ży nie są kate­che­ci, a tak­że – w nie­co szer­szym zna­cze­niu – wycho­waw­cy i nauczy­cie­le? Czyż paste­rza­mi dla swo­ich odbior­ców nie są dzien­ni­ka­rze i wszy­scy pra­cow­ni­cy środ­ków spo­łecz­ne­go prze­ka­zu, a tak­że twór­cy dóbr kul­tu­ry? (…) Każ­da wspól­no­ta reli­gij­na ma wie­lu wro­gów. Jed­ni ata­ku­ją od zewnątrz, inni poja­wia­ją się jak wil­ki w owczej skó­rze i nisz­czą wspól­no­tę od wewnątrz. Wobec tych zagro­żeń, dzia­ła­nie dusz­pa­ste­rza ma szan­sę powo­dze­nia, jeśli zna potę­gę tych prze­ciw­ni­ków oraz meto­dy, jaki­mi się oni posłu­gu­ją. Bez­pie­czeń­stwo wier­nych jest tym więk­sze, im wię­cej życio­wej mądro­ści i odwa­gi w ser­cu ich paste­rza. (…) Współ­cze­sny czło­wiek czę­sto odrzu­ca rolę owcy oraz ideę sta­da, ale nie dostrze­ga, że sta­le w nim funk­cjo­nu­je. Ule­ga­my wszel­kie­go rodza­ju mani­pu­la­cjom i ukry­tej per­swa­zji. Wie­lu kreu­je wzo­ry dobro­by­tu i zacho­wa­nia, ide­ały i cele postę­pu, a my idzie­my za nimi z oba­wą, że nie dotrzy­ma­my kro­ku. Oka­zu­je­my ule­głość wobec naci­sków rekla­my i pod­da­je­my się opi­nii publicz­nej, gdy tym­cza­sem Jezus Chry­stus, jako Dobry Pasterz pro­po­nu­je nam, byśmy w jed­no­ści z Nim doświad­czy­li praw­dzi­we­go wyzwo­le­nia.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. w sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­ko­wie-Łagiew­ni­kach, 21 IV 2013 r.