Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Nie umywajmy rąk

Ks. Abp Józef Micha­lik Prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski, Metro­po­li­ta Prze­my­ski

Uchwyć­my się dło­ni Pana Jezu­sa, jak dziec­ko opie­ra się na ręce mat­ki czy ojca. To wiel­kie prze­sła­nie ufno­ści dla każ­de­go z nas – żeby­śmy ufa­li Panu Bogu. Czy ja potra­fię wsłu­chi­wać się w głos Pana Boga? (…) Przez modli­twę Bóg porząd­ku­je czło­wie­ka wewnętrz­nie, chce przy­wró­cić nam stan pier­wot­ny, któ­re­go war­to szu­kać. Modli­twa dla każ­de­go z nas jest wiel­ką szan­są, auto­stra­dą roz­wo­ju wia­ry. Bóg się nigdy nie zmę­czy życz­li­wo­ścią do czło­wie­ka. Gigan­ci wia­ry bywa­ją i na kate­drach uni­wer­sy­tec­kich, i w ubo­gich sta­jen­kach. Nie bój­my się sta­wia­nia sobie wyma­gań, się­ga­nia głę­biej, wspi­na­nia się wyżej. Wia­ra jest wiel­ką szan­są i nie­kie­dy ludzie sto­ją­cy dale­ko od Pana Boga docho­dzą do Nie­go. (…) Nie umy­waj­my rąk, patrząc na to, co się dzie­je woko­ło, pro­muj­my dobro. Nie pró­buj­my odejść od naszej pol­skiej, chrze­ści­jań­skiej toż­sa­mo­ści. Dzi­siaj jest moment w naszej Ojczyź­nie, że kato­lik, mimo róż­nic w poglą­dach, musi odpo­wia­dać za rze­czy­wi­stość, w któ­rej jest, nie może dezer­te­ro­wać z odpo­wie­dzial­no­ści za to, co się dzie­je w naszej Ojczyź­nie. Musi­my widzieć, że war­to się anga­żo­wać, że potrzeb­na jest moja modli­twa i świa­dec­two.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy świę­tej na Jasnej Górze, 20 IV 2013 r.